Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2018.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Powołuje się, na okres od dnia 29 listopada 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., zespół do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Zbigniew Marciniak;
2) członkowie:
a) Anna Dakowicz-Nawrocka,
b) Aleksander Dańda,
c) Monika Kończyk,
d) Jerzy Lackowski,
e) Jan Łaszczyk,
f) Małgorzata Mikołajczyk,
g) 2  (uchylona),
h) Małgorzata Sekułowicz,
i) 3  Ewa Trojanowska.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) opracowanie propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dotyczących:
a) sposobu organizacji kształcenia,
b) osób prowadzących kształcenie,
c) ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się,
d) sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
2) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", propozycji, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.;
3) zapewnienie ministrowi merytorycznego wsparcia w pracach nad określeniem standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym.
§  8.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Szkolnictwa Wyższego.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 marca 2019 r.
2 § 2 pkt 2 lit. g uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 marca 2019 r.
3 § 2 pkt 2 lit. i dodana przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 marca 2019 r.