Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.231

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 2012, poz. 329) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwany dalej "Zespołem".
§  2. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym wewnętrznej struktury organizacyjnej, organów oraz organizacji pracy sądów powszechnych, a także zewnętrznego nadzoru nad sądami powszechnymi.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1. Przewodniczący Zespołu - Wojciech Hajduk - Podsekretarz Stanu w

Ministerstwie Sprawiedliwości

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Waldemar Szmidt - Dyrektor Departamentu

Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru

Sprawiedliwości

3. Sekretarz Zespołu - Jakub Kornecki - Ekspert w Departamencie

Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru

Sprawiedliwości

4. Członkowie Zespołu: - Ryszard Iwankiewicz - Prezes Sądu

Apelacyjnego w Szczecinie

- Krzysztof Józefowicz - Prezes Sądu

Apelacyjnego w Poznaniu

- Michał Kłos - Prezes Sądu Apelacyjnego w

Łodzi

- Marcin Gubała - Naczelnik Wydziału Prawa

Konstytucyjnego w Departamencie Prawa

Karnego

- Szymon Ruman - Naczelnik Wydziału Prawa o

Ustroju Sądów w Departamencie Prawa

Cywilnego

2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczy Sekretarz Zespołu odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach osoby nie będące członkami Zespołu lub zlecać opinie eksperckie w zakresie wypracowania koncepcji projektu ustawy lub jego części.
§  5. Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są zobowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji, chyba że stanowią one tajemnice prawnie chronione.
§  6. Obsługę Zespołu zapewnia:
1) w zakresie obsługi legislacyjnej - Departament Prawa Cywilnego;
2) w zakresie obsługi administracyjnej i organizacyjnej - Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.
§  7. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów Członków Zespołu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  8. Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2013 roku nr 247/13/DSO w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.