Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Projektu Strategii Uczenia się Przez Całe Życie w Zakresie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Projektu Strategii Uczenia się Przez Całe Życie w Zakresie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1. 1 W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Pan Andrzej Kurkiewicz - Dyrektor Departamentu Organizacji Szkół Wyższych;
2) członkowie:
a) Pani Barbara Wierzbicka - Dyrektor Departamentu Spraw Studentów i Doktorantów,
b) Pani Danuta Czarnecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
c) Pani Agnieszka Dybowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego,
d) Pani Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrożeń i Innowacji,
e) Pan Stanisław Jacek Sadowski - Naczelnik Wydziału w Departamencie Badań Naukowych,
f) Pani Ewa Sieczek - Radca Generalny w Departamencie Organizacji Szkół Wyższych,
g) Pani Elżbieta Majchrowicz - Radca Ministra w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki,
h) Pan Józef Kucharski - Radca Ministra w Departamencie Bazy Badawczej,
i) Pani Anna Kozieł - przedstawiciel Departamentu Legislacyjno-Prawnego,
j) Pani Agnieszka Kubik - przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich,
k) Pani Katarzyna Zielińska - przedstawiciel Departamentu Spraw Europejskich,
l) Pan Paweł Poszytek - Dyrektor Programu "Uczenie się przez całe życie", członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
§  3. Do zadań Zespołu należy przygotowanie oraz przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 15 grudnia 2008 r. projektu "Strategii Uczenia się Przez Całe Życie w Zakresie Nauki i Szkolnictwa Wyższego", zwanej dalej "Strategią".
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecnościosoba przez niego wyznaczona spośród członków Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej jednego członka Zespołu.
§  5.
1. Przewodniczący ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z harmonogramem posiedzeń ustalonym przez przewodniczącego i zatwierdzonym przez członków Zespołu na pierwszym posiedzeniu.
3. Członkowie, kierując się zakresem swoich kompetencji przedstawiają na posiedzeniach Zespołu opracowania poszczególnych fragmentów Strategii, zgodnie z harmonogramem realizacji prac nad Strategią, określonym przez przewodniczącego i zatwierdzonym przez Zespół.
§  6. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.
§  7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. W protokole zamieszcza się treść wniosków i rekomendacji przyjętych przez Zespół.
§  8. Zespół zostaje powołany do dnia przyjęcia przez Radę Ministrów ponadsektorowej "Strategii uczenia się przez całe życie".
§  9. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Organizacji Szkół Wyższych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 32/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.3.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 2008 r.