Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej. - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.87

Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1.  2
 W skład zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2)
Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
3)
Zastępca Przewodniczącego - Główny Inspektor Farmaceutyczny;
4)
członkowie:
a)
przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
b)
przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
c)
przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
d)
trzech przedstawicieli Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
e)
przedstawiciel Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
f)
przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
g)
przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
h)
dwóch przedstawicieli Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,
i)
przedstawiciel Zarządu Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości,
j)
przedstawiciel Związku Medycyny Prywatnej,
k)
Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,
l)
Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
m)
przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,
n)
przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
o)
przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego,
p)
przedstawiciel Agencji Badań Medycznych.
2.  3
 Przed powołaniem w skład Zespołu, osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e-p, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego niebędące członkami Zespołu.
§  3. 
Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej, obejmującej promocję zawodu diagnosty laboratoryjnego, usankcjonowanie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych, rozwój kompetencji diagnostów w ramach odwracania piramidy świadczeń zdrowotnych z naciskiem na profilaktykę wtórną oraz nowoczesne metody wykrywania nowotworów i chorób cywilizacyjnych.
§  4. 
1.  4
 Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5)
określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;
6)
wyznaczenie Sekretarza Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia, pozwalających na zapewnienie niejawności lub w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. 
Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. 
Uchwały podpisuje Przewodniczący.
5. 
Głosowania są jawne.
6. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.
§  6. 
1. 
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu są dostarczane przez Przewodniczącego członkom Zespołu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, nie później jednak niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  7. 
Po zakończeniu prac Zespołu Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z prowadzonej działalności oraz przygotowany projekt strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej.
§  8. 
1. 
Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. 
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.
§  9. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.
§  10. 
1. 
Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2. 
Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
§  11. 
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z prowadzonej działalności Zespołu oraz projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej, o których mowa w § 7.
§  12. 
Zarządzenie traci moc z dniem 1 kwietnia 2022 r.
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz.Urz.MZ.2022.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2022 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz.Urz.MZ.2022.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2022 r.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz.Urz.MZ.2022.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2022 r.