Dz.Urz.GITD.2018.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Anna Szczerbiak - Przewodniczący Zespołu;
2) Agnieszka Brejnak - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Grażyna Mieszczak - Członek Zespołu;
4) Beata Miernik - Członek Zespołu;
5) Magdalena Stępień - Członek Zespołu;
6) Renata Pietras - Członek Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu lub kierowanie pracami w trybie obiegowym;
3) wnioskowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o powołanie nowych członków Zespołu w miejsce dotychczasowych;
4) przedstawianie doraźnych sprawozdań z prac Zespołu Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
5) przedstawienie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego projektu, o którym mowa w § 3.
2.  Zastępca Przewodniczącego Zespołu wykonuje zadania Przewodniczącego w razie jego nieobecności.
§  5.  W posiedzeniach Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, jak również przedstawiciele konsultantów zewnętrznych, zaproszeni przez Przewodniczącego.
§  6.  Osoby wchodzące w skład Zespołu wykonują czynności związane z udziałem w jego pracach w ramach swoich obowiązków służbowych i nie przysługuje im z tego tytułu od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dodatkowe wynagrodzenie.
§  7.  Projekt, o którym mowa w § 3, zostanie przedłożony Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.