Powołanie Zespołu do Spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do Spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Nowacki - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

2)
zastępcy przewodniczącego:
a)
prof. dr hab. Witold Zatoński - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
b)
dr Janusz Meder - członek Polskiej Unii Onkologii;
3)
członkowie:
a)
dr Marek Balicki - członek Polskiej Unii Onkologii,
b)
dr Krzysztof Kuszewski - członek Polskiej Unii Onkologii,
c)
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk - Konsultant Krajowy ds. onkologii dziecięcej,
d)
prof. dr hab. Jan Kornafel - Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
e)
prof. dr hab. Bogusław Maciejewski - Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii,
f)
dr hab. Maciej Krzakowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
g)
prof. dr hab. Jan Steffen - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
h)
prof. dr hab. Tadeusz Popiela - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
i)
dr Stanisław Góźdź - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.
§  3.
Do zadań Zespołu należy opracowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007, w tym określenie:
1)
celów programu;
2)
zadań programu oraz harmonogramu ich realizacji;
3)
kryteriów wyboru realizatorów wyszczególnionych w programie zadań;
4)
podstawowych standardów dla wczesnej diagnostyki, profilaktyki i terapii onkologicznej;
5)
kosztów realizacji poszczególnych zadań.
§  4.
Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.
§  5.
1.
Zespół działa kolegialnie.
2.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.
4.
Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
§  6.
Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  7. 1
Opracowany projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007 przewodniczący przekaże w formie pisemnej Ministrowi Zdrowia w terminie do dnia 31 marca 2004 roku.
§  8.
1.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2.
Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
3.
Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, części 46 - Zdrowie, dział 851- Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
§  9.
W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.
§  10.
Zespół ulega rozwiązaniu po wypełnieniu zadań, o których mowa w § 3.
§  11.
Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.MZ.04.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2003 r.