Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2018.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania krajowych planów związanych z rozliczaniem emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z leśnictwem

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 i z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania krajowych planów związanych z rozliczaniem emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z leśnictwem, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Tomasz Zygmont - Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej "MŚ";
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Monika Figaj - główny specjalista w Departamencie Leśnictwa w MŚ;
3) członkowie:
a) Jacek Hilszczański - Dyrektor, Instytut Badawczy Leśnictwa,
b) Radomir Bałazy - asystent, Laboratorium Geomatyki, Instytut Badawczy Leśnictwa,
c) Sylwia Waśniewska - Kierownik Zespołu inwentaryzacji i raportowania emisji, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
d) Marcin Żaczek - starszy specjalista w Zespole inwentaryzacji i raportowania emisji, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
e) Monika Kanafa - główny specjalista w Zespole inwentaryzacji i raportowania emisji, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
f) Stanisław Zajączkowski - doradca Dyrektora, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
g) Bożydar Neroj - Szef Produkcji, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
h) Bogusław Piątek - Zastępca Dyrektora Generalnego do spraw Gospodarki Leśnej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
i) Tomasz Grzegorzewicz - starszy specjalista w Wydziale Urządzania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
j) Emilia Wiśniewska - starszy specjalista w Wydziale Urządzania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
k) Marta Nurczyńska- Dałek - starszy referent w Zespole do spraw Współpracy Międzynarodowej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
2.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
3.  W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.
§  3. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie dokumentów związanych z krajowymi planami rozliczania dla leśnictwa, w tym wyliczenie poziomów referencyjnych dla lasów, zgodnie z wymogami nakreślonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/841 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UE, zwanym dalej "rozporządzeniem LULUCF";
2) przygotowanie dokumentów wymaganych przez Komisję Europejską na podstawie dokonanej przez nią oceny technicznej, której celem jest stwierdzenie, w jakim zakresie proponowane przez państwa członkowskie Poziomy referencyjne dla lasów zostały ustalone zgodnie z zasadami i wymogami wyżej wymienionego rozporządzenia.
2.  Przewodniczący Zespołu może wydać pozostałym członkom Zespołu polecenie uczestnictwa w spotkaniach z zewnętrznymi ekspertami, w tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
3.  W celu wyliczenia poziomów referencyjnych dla lasów zostaną podjęte przez Zespół m.in. następujące czynności:
1) zebranie informacji i danych o udokumentowanych praktykach związanych z gospodarką leśną z okresu 2000-2009;
2) utworzenie tabeli powierzchniowo- miąższościowych wynikających z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, będącej m.in. podstawą do prognozy rozwoju zasobów leśnych;
3) zebranie danych o produkcji produktów z pozyskanego drewna (z okresu 2000-2009) oraz innych danych wymaganych do oceny zmian w zasobach węgla w innych rezerwuarach wymienionych w załączniku I do rozporządzenia LULUCF oraz opracowanie prognozy po 2020 r.).
§  4. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i powiadamianie osób wchodzących w skład Zespołu o terminie posiedzenia drogą elektroniczną, co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu;
4) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu zadań Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.  Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu, i są one włączane do protokołu z tego posiedzenia Zespołu.
4.  Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu Zastępca Przewodniczącego sporządza protokół.
5.  Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Zespołu, którzy mają prawo wniesienia uwag do protokołu w określonym przez Zastępcę Przewodniczącego terminie. Brak uwag w określonym terminie oznacza akceptację treści protokołu. Zasadność uwag rozpatrywana jest przez Przewodniczącego Zespołu.
§  6.  Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień będzie dokonywana drogą elektroniczną.
§  7.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie MŚ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
§  8. 
1.  Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.  Koszty udziału w pracach Zespołu są ponoszone przez jednostki macierzyste osób wchodzących w skład Zespołu.
§  9.  Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Leśnictwa w MŚ.
§  10. 
1.  Zespół przedstawi Ministrowi Środowiska sprawozdanie końcowe ze swojej działalności w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.
2.  Zespół ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji sprawozdania końcowego.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).