Powołanie Zespołu do spraw określenia sposobu ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw określenia sposobu ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.72

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw określenia sposobu ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw określenia sposobu ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw klimatu.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw klimatu, nadzorujący działanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
2)
wiceprzewodniczący - dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwej do spraw z zakresu nadzoru nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska;
3)
członkowie - przedstawiciele:
a)
ministra właściwego do spraw klimatu,
b)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
c)
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
d)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
4)
sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwej do spraw z zakresu nadzoru nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
2. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pisemnie wyznaczają maksymalnie trzech przedstawicieli do składu Zespołu, wyrażając tym samym zgodę na ich udział w pracach Zespołu.
3. 
W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także zaproszone przez przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek wiceprzewodniczącego lub innego członka Zespołu, osoby niewchodzące w skład Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:
1)
instytucji naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania lub działalność w zakresie objętym pracami Zespołu;
2)
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
3)
komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu, organów administracji rządowej i samorządowej, a także jednostek przez nie nadzorowanych.
4. 
Wniosek o włączenie do prac Zespołu osób, o których mowa w ust. 3, przedkładany jest w formie pisemnej przewodniczącemu.
§  3. 
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługują diety, zwrot kosztów dojazdów oraz wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
§  4. 
Do zadań Zespołu należy wypracowanie rozwiązań dotyczących projektowanego rozporządzenia, o którym mowa w art. 73a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w szczególności poprzez:
1)
analizę i weryfikację rozwiązań wypracowanych w ramach dotychczasowych prac nad projektem rozporządzenia w sprawie ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
2)
przegląd oraz analizę regulacji prawnych z zakresu prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej, mogących mieć wpływ na projektowane rozwiązania legislacyjne;
3)
opracowanie rekomendacji dotyczących projektu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, z uwzględnieniem planowanej metodyki, rodzajów poważnych awarii, parametrów granicznych oddziaływania ich skutków oraz konieczności zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska;
4)
wskazanie ewentualnych potrzeb zmian legislacyjnych, wykraczających poza projektowane rozporządzenie, mających na celu prawidłowe i efektywne wdrożenie rozwiązań z zakresu ustalania bezpiecznych odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
5)
opracowanie opinii w zakresie oceny skutków i kosztów rekomendowanych regulacji i rozwiązań.
§  5. 
1. 
Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego.
3. 
Przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
możliwość wypowiadania się i porozumiewania osób biorących udział w posiedzeniu Zespołu w czasie rzeczywistym w toku obrad.
4. 
O terminie i trybie posiedzenia Zespołu powiadamia się członków Zespołu nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
5. 
Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. 
Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje sekretarz oraz przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący.
7. 
Podpisany protokół jest przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wiadomości pozostałym członkom Zespołu.
§  6. 
1. 
Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3)
planowanie i koordynowanie prac Zespołu, w tym ustalanie i aktualizowanie harmonogramu jego prac, terminów i porządku obrad kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez innych członków Zespołu;
4)
zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy członkami Zespołu;
5)
przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu efektów prac Zespołu,

o których mowa w § 4, w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w pkt 3.

2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wiceprzewodniczący.
3. 
Przewodniczący może powoływać, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, grupy i zespoły robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedkładany jest w formie pisemnej przewodniczącemu.
§  7. 
1. 
Zespół podejmuje decyzje w sprawach określonych w § 4 w formie uchwał przyjmowanych w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. 
Uzgodnienie stanowiska na posiedzeniu następuje w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do stanowiska przedstawionego przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - przez wiceprzewodniczącego.
3. 
W przypadku braku możliwości uzgodnienia stanowiska, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z udziałem co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego.
4. 
Rozstrzygnięcia Zespołu mogą być również podejmowane korespondencyjnie (w trybie obiegowym) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. O zamiarze podjęcia rozstrzygnięcia korespondencyjnie decyduje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu.
5. 
W przypadku trybu obiegowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zespołu, którzy przesłali swój głos do sekretarza za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczącego i zakomunikowanym przez sekretarza w wiadomości skierowanej do członków Zespołu. Uchwałę uważa się za podjętą pod warunkiem, że swoje głosy przesłała co najmniej połowa członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczącego.
6. 
Sekretarz nie posiada prawa głosu.
§  8. 
1. 
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwa do spraw z zakresu nadzoru nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
2. 
Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, pokrywa się ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw klimatu.
§  9. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przewodniczący opracuje harmonogram prac Zespołu i przedstawi go do akceptacji ministra właściwego do spraw klimatu.
§  10. 
1. 
Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie końcowe wypełniające zadania Zespołu, o których mowa w § 4.
2. 
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw klimatu sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 1.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).