Powołanie Zespołu do spraw odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej". - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.112

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej", zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów;
2)
członkowie:
a)
Dyrektor Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów,
b)
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów,
c)
Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Finansów,
d)
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów,
e)
Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy analiza wniosków o nadanie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej", zwanej dalej "odznaką", w oparciu o kryteria określone w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. poz. 1868) oraz wybór kandydatów, w sprawie których Minister Finansów podejmuje decyzję o nadaniu im odznaki.
§  4. 
1. 
Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Zespołu zwoływane są w miarę potrzeb.
3. 
Zespół wybiera kandydatów do nadania odznaki w obecności co najmniej połowy składu.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska kandydatów do nadania odznaki, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.
5. 
Zespół wybiera w każdym roku nie więcej niż 100 kandydatów do nadania odznaki.
6. 
Zespół może podejmować decyzje również w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  5. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
kierowanie pracami Zespołu lub wyznaczenie członka Zespołu do kierowania pracami Zespołu w jego zastępstwie;
3)
zapraszanie przedstawicieli komórek organizacyjnych w Ministerstwie Finansów, innych niż wymienione w § 2 pkt 2, a także przedstawicieli jednostek podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym;
4)
przedstawianie Ministrowi Finansów protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
§  6. 
Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów.
§  7. 
Członkowie Zespołu oraz zapraszani przedstawiciele, o których mowa w § 5 pkt 3, w związku z realizacją zadań, o których mowa w § 3, są upoważnieni do dostępu i przetwarzania danych osobowych kandydatów do nadania odznaki.
§  8. 
Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów prowadzi ewidencję osób wyróżnionych odznaką.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (poz. 2265).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją nr 2/BDG/2009 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy i wyboru wniosków o nadanie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej".