Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2012.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 października 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) doradzanie w sprawach dotyczących:
a) priorytetów odtwarzania, utrzymania lub poprawy możliwości bytowania i wędrówki ryb w wodach morskich i śródlądowych, zwanych dalej "wodami",
b) warunków bytowania ryb w wodach oraz faktycznych i potencjalnych możliwości wędrówki ryb w wodach,
c) celowości rozbiórki obiektów wpływających na warunki bytowania i wędrówki ryb w wodach lub budowy, modernizacji albo wyposażenia tych obiektów w urządzenia lub zespoły urządzeń odtwarzających, utrzymujących lub poprawiających warunki bytowania i wędrówki ryb w wodach,
d) efektywności i bezpieczeństwa wędrówki ryb przez obiekty wpływające na warunki bytowania ryb w wodach,
e) kosztów odtwarzania, utrzymania lub poprawy możliwości wędrówki ryb w wodach, w stosunku do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybactwa, w tym doradzanie w zakresie wykorzystywanych dostępnych technik oraz korzystania z nowych technologii w zakresie ochrony i rozwoju zasobów ryb i innych organizmów wodnych;
2) doradzanie i wydawanie opinii w sprawach związanych z realizacją przepisów obejmujących warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej dotyczących budowy lub instalacji urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej oraz renaturyzacji i utrzymania siedlisk, tarlisk i tras migracji gatunków ryb wędrownych.
§  3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Janusz Wrona - zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) sekretarz - pracownik Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie wskazany przez dyrektora tego Departamentu;
3) członkowie:
a) Ryszard Bartel - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
b) Piotr Dębowski - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
c) Jacek Engel - Biuro Ekspertyz Środowiskowych,
d) Leszek Książek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
e) Piotr Parasiewicz - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
f) Tomasz Tymiński - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
g) Igor Wawrzyniak - główny specjalista w Wydziale Rybactwa w Departamencie Rybołówstwa w Ministerstwie,
h) Michał Wierzbicki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
i) Wiesław Wiśniewolski - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
j) Roman Żurek - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu.
2. Zespół może pracować również w trybie konsultacyjnym, polegającym na występowaniu przez przewodniczącego Zespołu o wydanie opinii przez wskazanych członków Zespołu oraz zwoływaniu przez przewodniczącego Zespołu doraźnych spotkań roboczych ze wskazanymi członkami Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze do opracowania określonych zadań z zakresu działania Zespołu wskazując przewodniczącego grupy roboczej.
4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu.
5. W skład grup roboczych, o których mowa w ust. 3, wchodzą członkowie Zespołu oraz inne osoby wyznaczone bądź zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
6. Z posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych, o których mowa w ust. 3, sporządza się protokół, który podpisuje odpowiednio przewodniczący Zespołu lub przewodniczący grupy roboczej.
7. Podczas nieobecności przewodniczącego Zespołu lub przewodniczącego grupy roboczej funkcje przewodniczącego Zespołu lub przewodniczącego grupy wykonuje wskazany przez przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
8. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi roczne sprawozdanie z działalności Zespołu.
§  5.
1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży oraz dieta, jeżeli udział w pracach Zespołu albo grupy roboczej wymagał wyjazdu poza miejsce zamieszkania, liczone według zasad określonych w przepisach dotyczących ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
§  6.
1. Obsługę organizacyjną i techniczno - biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa w Ministerstwie.
2. Koszty funkcjonowania Zespołu finansowane są ze środków 5 osi priorytetowej - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
§  7. Traci moc zarządzenie Nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód (Dz. Urz. Min. Gosp. Mor. Nr 3, poz. 10).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.