Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2013.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 7 listopada 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i poz. 984) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.
§  2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) dokonanie oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na:
a) wzrost gospodarczy w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców;
2) dokonanie analizy potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych lub rozwiązań pozalegislacyjnych w odniesieniu do regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie;
3) przygotowanie raportu ewaluacyjnego stanowiącego podsumowanie efektów pracy Zespołu w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Gospodarki;
2) wiceprzewodniczący - przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
3) sekretarz - dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Gospodarki lub osoba przez niego wskazana;
4) członkowie - po jednym przedstawicielu:
a) Ministra Gospodarki,
b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
c) Rady Ochrony Pracy,
d) Głównego Inspektora Pracy,
e) NSZZ "Solidarność",
f) Forum Związków Zawodowych,
g) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
h) Konfederacji "Lewiatan",
i) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
j) Business Centre Club,
k) Związku Rzemiosła Polskiego,
l) Krajowej Izby Gospodarczej,
m) Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług oraz dwóch przedstawicieli świata nauki.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:
1) przedstawiciele organów administracji publicznej;
2) przedstawiciele organizacji zawodowych, społecznych i samorządowych oraz innych instytucji;
3) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.
§  4.
1. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
4) wyznaczanie, w przypadku swojej nieobecności, osoby spośród członków Zespołu, która zwołuje i przewodniczy obradom Zespołu.
2. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu.
3. Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  5.
1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują przewodniczący i sekretarz.
§  6. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7.
1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Strategii i Analiz w Ministerstwie Gospodarki.
2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).