Dz.Urz.MEN.2018.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków szkół o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" (Dz. U. poz. 910) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków szkół o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa", zwany dalej "Zespołem".
2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Krystyna Kiernozek;
2) zastępca przewodniczącego - Beata Kosiec;
3) sekretarz - Agnieszka Rodkiewicz-Bogusławska;
4) 2  pozostali członkowie:
a) Karmena Cisak,
b) Magdalena Krzywosądzka,
c) Agnieszka Pytkowska,
d) Teresa Szopińska-Grodzka,
e) Krystyna Tomasiewicz,
f) Agnieszka Zielińska,
g) Maria Magdalena Budkus,
h) Magdalena Jeżyk,
i) Barbara Labisko-Podolska,
j) Marcin Piastowicz,
k) Wojciech Pieniak,
l) Ewelina Polewko-Zimnoch,
ł) Bartłomiej Radecki,
m) Katarzyna Stefańska,
n) Franciszek Szkop,
o) Łukasz Trawiński,
p) Maciej Wilczyński,
r) Anna Zakościelna,
s) Cezary Zawistowski.
3.  Zadania Zespołu oraz kryteria oceny wniosków określają § 9 i § 10 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
§  2. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go zastępca przewodniczącego.
3.  Z przeprowadzonej oceny wniosków Zespół sporządza protokół, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§  3.  Obsługę merytoryczną i techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).
2 § 1 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 31 z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MEN.2018.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2018 r.