Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków starostów o przyznanie samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków starostów o przyznanie samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracownikom powiatowych urzędów pracy, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) analiza i ocena wniosków starostów, złożonych do Ministra, o przyznanie samorządom powiatów środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629 i 1669), zwanej dalej "ustawą", na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b i c ustawy;
2) sporządzenie wykazu wniosków wraz z proponowanymi kwotami nagród specjalnych, który Zespół przedkłada Ministrowi do dnia 24 października 2018 r.
2.  Wyniki analizy i oceny wniosków oraz proponowane kwoty nagród specjalnych Zespół zamieszcza na formularzu "Karta oceny wniosku".
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Stanu w Ministerstwie nadzorujący realizację zadań Departamentu Funduszy i Departamentu Rynku Pracy;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Funduszy;
3) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy;
4) przedstawiciele:
a) Departamentu Funduszy - 2 osoby,
b) Departamentu Rynku Pracy - 1 osoba

- wyznaczeni przez kierowników tych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

2.  Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu w pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą dodatkowo uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1, w tym przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów opiniodawczo-doradczych Ministra.
3.  W przypadku nieobecności członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, kierownik właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa wyznacza innego przedstawiciela do udziału w pracach Zespołu.
4.  Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera Sekretarza Zespołu spośród przedstawicieli Departamentu Funduszy.
§  4. 
1.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu i noclegu.
§  5. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu i ustalanie porządku obrad;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
5) akceptowanie i podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje Zastępca Przewodniczącego lub upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.
§  6.  Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy:
1) przygotowywanie projektów ustaleń w sprawach organizacyjnych;
2) przygotowywanie projektów uchwał;
3) sporządzanie protokołu z każdego posiedzenia Zespołu;
4) dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu;
5) przechowywanie dokumentów wytworzonych w związku z wykonywanymi zadaniami Zespołu;
6) przekazywanie informacji związanych z działalnością Zespołu oraz monitorowanie wykonania ustaleń Zespołu.
§  7. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  Miejsce i terminy posiedzeń Zespołu wyznacza Przewodniczący Zespołu.
3.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przekazywany jest do wszystkich członków Zespołu.
§  8. 
1.  Uchwały Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu na posiedzeniu jawnym.
2.  Podczas podejmowania uchwał Zespołu, w przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
3.  Za zgodą Przewodniczącego Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.
4.  Tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy Zespołu.
§  9.  Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Funduszy w Ministerstwie.
§  10.  Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.