Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  2. 2
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Andrzej Marszałek;
2) członkowie:
- Maciej Abramowicz,
- Ewa Bagińska,
- Ewa Dahlig-Turek,
- Bogusław Dołęga,
- Tomasz Jan Guzik,
- Bożena Janda-Dębek,
- Andrzej Januszewicz,
- Przemysław Kaniok,
- Katarzyna Kisiel-Sajewicz,
- Bartosz Klin,
- Łukasz Korach,
- Ewa Kulińska-Sadłocha,
- Kamilla Kurczewska,
- Ryszard Kutyłowski,
- Adam Lesner,
- Jan Łabętowicz,
- Tomasz Majewski,
- Anna Murawska,
- Magdalena Piejko,
- Antoni Porczak,
- Jacek Rodzinka,
- Dariusz Rott,
- Andrzej Szałas,
- Marian Szewczyk,
- Dariusz Trześniowski,
- Kazimierz Waluch,
- Tomasz Wicherkiewicz,
- Przemysław Wiszewski,
- Maria Wojtczak,
- Marek Wołcyrz,
- Zygmunt Vetulani,
- Bartosz Ziółko.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu:
1) po jednym przedstawicielu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Zdrowia;
2) po jednym przedstawicielu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
3) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów;
2) przedstawianie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rankingu wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w pkt 1, uszeregowanego według największej liczby punktów wraz z uzasadnieniem.
§  4.
1. Zespół pracuje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
3. Zespół może podejmować rozstrzygnięcia również w trybie obiegowym.
4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.
§  5.
1. 3 (uchylony).
2. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu;
2) wyznacza zadania dla poszczególnych członków Zespołu.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Zespołu, zastępuje wskazany przez niego członek Zespołu.
§  6.
1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły.
2. Protokoły podpisuje Przewodniczący Zespołu albo inny członek Zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 3.
§  7. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.2013.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2014 r.

3 § 5 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2014 r.