Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach realizowanych w archiwach państwowych w 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach realizowanych w archiwach państwowych w 2019 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) oraz § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach realizowanych w archiwach państwowych w 2019 r., zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1)
Maciej Gajewski (przewodniczący);
2)
dr Grzegorz Mędykowski;
3)
Katarzyna Szewczyk-Rodzik;
4)
Beata Żelazek;
5)
Urszula Kwiatek-Kwiatkowska (sekretarz).
§  2. 
Do zakresu działania Zespołu należy:
1)
ocena formalna złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie, zwanych dalej "wnioskami", dokonywana na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie oceny wniosków, stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach realizowanych w archiwach państwowych w 2019 r.;
2)
ocena merytoryczna wniosków, dokonywana przez każdego z członków Zespołu poprzez przyznanie punktów określonych w Regulaminie, o którym mowa w pkt 1;
3)
opracowanie propozycji wysokości dofinansowania dla projektów popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, realizowanych w 2019 r. w archiwach państwowych;
4)
przedłożenie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania.
§  3. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.
2. 
Prace Zespołu odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz na posiedzeniach.
3. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący.
4. 
Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
5. 
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który - po przyjęciu w drodze uzgodnień - podpisują wszyscy członkowie Zespołu.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.