Powołanie zespołu do spraw ocen skutków regulacji. - OpenLEX

Powołanie zespołu do spraw ocen skutków regulacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.49 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji

1.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji (Dz. Urz. MKiDN poz. 30), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji (Dz. Urz. MKiDN poz. 47).
2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji (Dz. Urz. MKiDN poz. 47), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1

z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482) zarządza się, co następuje:

§  1.
1.
Powołuje się zespól do spraw ocen skutków regulacji, zwany dalej "zespołem ds. OSR".
2.
Do zadań zespołu ds. OSR należy:
1)
zapewnienie wysokiej jakości testów regulacyjnych i oceny skutków regulacji opracowywanych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "MKiDN";
2)
koordynacja zgłaszania przez MKiDN testów regulacyjnych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3)
wsparcie analityczne merytorycznych komórek organizacyjnych MKiDN przygotowujących propozycje działań MKiDN, których elementem mogą być projekty aktów normatywnych.
3. 2
 Prace zespołu ds. OSR nadzoruje koordynator - Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w MKiDN, który jest odpowiedzialnym za zatwierdzanie testów regulacyjnych i oceny skutków regulacji opracowywanych w MKiDN.
§  2.
1. 3
W skład zespołu ds. OSR wchodzą:
1)
przewodniczący - Jacek Olbrycht - Dyrektor Generalny MKiDN;
2)
zastępca przewodniczącego - Dorota Żebrowska - Dyrektor Departamentu Legislacyjnego;
3)
sekretarz - Lilianna Mikołajczak - przedstawiciel Departamentu Legislacyjnego;
4)
pozostali członkowie:
a)
Jan Łazicki - przedstawiciel Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,
b)
Bogusław Witkowski - przedstawiciel Departamentu Finansowego,
c)
Jacek Mikuszewski - przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich,
d)
Marcin Komosa - przedstawiciel Departamentu Mecenatu Państwa,
e)
Kamila Stępień - Kutera - przedstawiciel Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,
f)
Łukasz Czwojda - przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków,
g)
Wioletta Laszczka - Bubień - przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,
h)
Teresa Mikulska - przedstawiciel Departamentu Współpracy z Zagranicą,
i)
Jacek Barski - przedstawiciel Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów.
2.
Do zadań przewodniczącego zespołu ds. OSR należy kierowanie pracami zespołu, a w szczególności:
1)
organizowanie prac zespołu, w tym w miarę potrzeby, zwoływanie jego posiedzeń oraz zapraszanie do udziału w pracach zespołu innych osób;
2)
wyznaczanie komórki organizacyjnej właściwej do opracowania testu regulacyjnego w przypadku kierowania przez MKiDN inicjatyw legislacyjnych;
3)
przedkładanie testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji opracowanych w MKiDN, do zatwierdzenia o którym mowa w §1 ust. 3;
4)
koordynacja przepływu informacji pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a MKiDN w zakresie zasad stosowanie testu regulacyjnego;
5)
wyznaczanie przedstawicieli poszczególnych merytorycznych komórek organizacyjnych MKiDN na szkolenia z zakresu wypełniania testów regulacyjnych.
3.
W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu jego pracami kieruje zastępca przewodniczącego, a w razie równoczesnej nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy -koordynator.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2012 r. 4
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 W brzemieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji (Dz. Urz. MKiDN poz. 47), które weszło w życie z dniem 24 września 2012 r.
3 W brzemieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4 Zarządzenie zostało podpisane w dniu 8 czerwca 2012 r.