Dz.Urz.MS.2018.329

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544), zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości.
§  2.  1  W skład Zespołu wchodzą:
1) Łukasz Piebiak, sędzia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu;
2) Agnieszka Gołaszewska, sędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Piotr Perczyński, referendarz sądowy, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego - Sekretarz Zespołu;
4) prof. dr hab. Andrzej Kidyba, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
5) dr Wiktor Matysiak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, Uniwersytet Łódzki;
6) prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego;
7) dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej;
8) prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego i Zakładu Prawa Handlowego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
9) dr hab. Monika Tarska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
10) dr hab. Piotr Wiórek, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
11) Michał Dąbrowski, sędzia, główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego;
12) Iwona Falkowska, sędzia - wizytator w Departamencie Nadzoru Administracyjnego;
13) Wojciech Łukowski, sędzia, Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
§  3.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu zmian w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:
1) inicjuje i organizuje prace Zespołu;
2) przydziela zadania członkom Zespołu;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku i jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu inny członek Zespołu.
§  5.  W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  6.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§  7.  Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego.
§  7a.  2
1.  Członkom Zespołu uczestniczącym w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 2019 r.
2 § 7a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 2019 r.