Powołanie Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.41

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat, zwanego dalej: "NKSPO", zwany dalej: "Zespołem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Andrzej Maciejewski - Przewodniczący Zespołu;
2)
Tomasz Prarat - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3)
Joanna Smolińska - Kierownik Projektu;
4)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
Rafał Ambroziak,
b)
Weronika Biaduń,
c)
Ilona Fidler,
d)
Martyna Kaźmierczak-Buła,
e)
Justyna Kiełbus,
f)
Hubert Kustra,
g)
Andrzej Lewandowski,
h)
Marcin Łasiński,
i)
Marcin Miązek,
j)
Piotr Milczarczyk,
k)
Marek Różański,
l)
Daniel Rusak,
m) 1
 Sebastian Pietkiewicz,
n)
Krzysztof Wiśniewski,
o)
Renata Zając,
p)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu - obserwator z prawem wyrażania opinii,
q) 2
 Janusz Sokalski;
5)
Wojciech Rydel - Sekretarz Zespołu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
wyznaczanie Kierownikowi Projektu kierunków, celów i metod działania w zakresie realizacji NKSPO;
2)
przygotowywanie rekomendacji do podjęcia kluczowych decyzji przez kierownictwo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i rozstrzygania kwestii problematycznych w zakresie przygotowania oraz realizacji NKSPO;
3)
udział w opracowaniu strategii realizacji NKSPO;
4)
opiniowanie najistotniejszej dokumentacji związanej z NKSPO;
5)
monitorowanie i weryfikacja wdrażania strategii realizacji NKSPO zgodnie z przyjętymi założeniami i celami;
6)
bieżące i okresowe informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego o postępie prac dotyczących wdrażania strategii realizacji NKSPO;
7)
zarządzanie ryzykiem związanym z przygotowaniem i realizacją NKSPO poprzez rekomendowanie odpowiednich decyzji kierunkowych;
8)
koordynacja prac związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu kompleksowego projektu NKSPO, budowy i wdrożenia NKSPO.
§  4. 
1. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami Zespołu;
2)
podejmowanie decyzji w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
3)
zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu lub kierowanie pracami w trybie obiegowym. Przewodniczący może powierzyć te zadania Zastępcy Przewodniczącego lub Kierownikowi Projektu;
4)
wnioskowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o powołanie nowych członków Zespołu;
5)
informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego do spraw Krajowego Systemu Poboru Opłat o stanie realizacji prac Zespołu, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. 
Przewodniczącego Zespołu w przypadku jego nieobecności zastępuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i jego Zastępcy pracami Zespołu kieruje Kierownik Projektu.
§  5. 
1. 
Członek Zespołu, w przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Zespołu, informuje o tym Przewodniczącego Zespołu i za jego zgodą może wyznaczyć osobę zastępującą.
2. 
W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, pracownicy innych organów państwowych, konsultanci zewnętrzni lub osoby sporządzające opinie lub ekspertyzy, o których mowa w § 9, w charakterze obserwatorów, z prawem wyrażania opinii.
3. 
W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział pracownicy Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wskazani każdorazowo przez Kierownika Projektu, w charakterze obserwatorów, z prawem wyrażania opinii.
§  6. 
1. 
W ramach Zespołu powołuje się stałą grupę roboczą do spraw architektury IT NKSPO, zwanej dalej: "grupą roboczą IT", której zadaniem jest formułowanie kluczowych założeń IT dla NKSPO oraz bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcą NKSPO w zakresie wdrażanych rozwiązań teleinformatycznych w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z wymaganiami podmiotu pobierającego opłaty funkcjonowania NKSPO.
2. 
Przewodniczącym grupy roboczej IT jest Zastępca Dyrektora Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat do spraw oprogramowania oraz IT.
3. 
Przewodniczący grupy roboczej IT wyznacza jej członków spośród pracowników Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz odpowiada za bieżące informowanie Zespołu o stanie realizacji prac grupy.
§  7. 
Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami związanymi z opracowaniem założeń i wdrożeniem NKSPO, w tym powoływanie innych, poza wymienioną w § 6, grup roboczych dedykowanych do tych prac;
2)
informowanie Zespołu o etapie przygotowania i wdrażania NKSPO.
§  8. 
Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, uzgadnia jego treść z pozostałymi członkami Zespołu i przekłada do akceptacji Przewodniczącego Zespołu.
§  9. 
Przewodniczący Zespołu, za zgodą Zespołu, może wystąpić do Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z wnioskiem o zlecenie wykonania opinii lub ekspertyz koniecznych do realizacji zadań Zespołu.
§  10. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§  11. 
Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat.
§  12. 
1. 
Znosi się Zespół do spraw przygotowania programu - "Nowy Krajowy System Poboru Opłat", powołany zarządzeniem nr 21/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania programu - "Nowy Krajowy System Poboru Opłat" (Dz. Urz. GITD poz. 21).
2. 
Traci moc zarządzenie nr 21/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania programu - "Nowy Krajowy System Poboru Opłat".
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 4 lit. m zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14/2019 z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 marca 2019 r.
2 § 2 pkt 4 lit. q dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14/2019 z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 marca 2019 r.