Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej "Zespołem", którego zadaniem jest opracowanie oceny wniosków o przyznanie nagród ministra, przedkładanych Ministrowi Zdrowia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150).
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
2)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
3)
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz - przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
4)
prof. nadzw. dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
5)
prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
6)
prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
7)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Jurczak - przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
8)
prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski - przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
9)
prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
10)
prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik - przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
2. 
W posiedzeniach Zespołu bierze udział przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa udziału w głosowaniach Zespołu.
3. 
Członkowie Zespołu wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
4. 
Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.
§  3. 
1. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena wniosków o przyznanie nagród Ministra, dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku;
2)
przedstawienie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej Ministra;
3)
przedstawienie Ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
2. 
Zespół ustala regulamin pracy.
3. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane z inicjatywy Ministra.
§  4. 
1. 
Zespół wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się raz w roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
3. 
Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§  5. 
1. 
Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. 
Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podroży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.
§  6. 
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.
§  7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.
§  8. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 64).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).