Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 21 maja 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Tadeusz Uhl;
2) członkowie - Jerzy Bralczyk,

- Jerzy Brzeziński,

- Andrzej Członkowski,

- Stanisław Dziekoński,

- Andrzej Fidyk,

- Robert Gliński,

- Barbara Gworek,

- Janusz Hałuszka,

-Wojciech Hanke,

- Robert Hołyst,

- Janina Jóźwiak,

- Witold Jurek,

- Mirosław Kalinowski,

- Kazimierz Kłysik,

- Eugeniusz Knapik,

- Grażyna Korpal,

- Marek Kręglewski,

- Mirosław Kutyłowski,

- Mirosława Marody,

- Janusz Mysłowski,

- Janusz Nauman,

- Heronim Olenderek

- Andrzej Pawłucki,

- Zygmunt Pejsak,

- Wiesław Pleśniak,

- Stanisław Proszyk,

- Jacek Romanowski,

- Henryk Samsonowicz,

- Józef Sawicki,

- Ewa Słaby,

- Jerzy Smorawiński,

- Andrzej Starek,

- Kazimierz Stępień,

- Andrzej Szadkowski,

- Andrzej Tarkowski,

- Wojciech Tygielski,

- Antoni Wierzbiński,

- Marek Wierzbowski,

- Maciej Wojtyszko,

- Andrzej Wróbel,

- Jerzy Wróbel,

- Zdzisław Wyszyński,

- Jolanta Zakrzewska-Czerwińska,

- Grażyna Ziółkowska.

§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej "ministrem", za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej;
2) przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
§  4.
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje minister.
2. Tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.
§  5.
1. Członkowie Zespołu są zobowiązani do nieujawniania informacji związanych z przebiegiem prac Zespołu.
2. Członkowie Zespołu nie mogą ubiegać się o przyznanie nagród.
§  6. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  7. Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Zespołu do Spraw Nagród (Dz. Urz. poz. 31).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.