Powołanie Zespołu do spraw nadzoru nad kolejowymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw nadzoru nad kolejowymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw nadzoru nad kolejowymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
2)
Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
a)
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wykonujący zadania w zakresie kolejnictwa,
b)
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wykonujący zadania w zakresie wykorzystania środków pochodzących z funduszy UE;
3)
członkowie Zespołu:
a)
Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
b)
Dyrektor Departamentu Funduszy UE w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
c)
Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
d)
Członkowie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
e)
przedstawiciele:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Polskich Kolei Państwowych S.A.,
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a w szczególności Dyrektorzy poszczególnych projektów inwestycyjnych.
2.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli:
1)
organów administracji rządowej i samorządowej;
2)
organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
3)
komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
4)
innych podmiotów mających wpływ na realizację kolejowych projektów infrastrukturalnych.
§  3.
1.
Do zadań Zespołu należy koordynacja i monitorowanie inwestycji kolejowych liniowych określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (zgodnie z aktualną "Listą projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007 - 2013" - lista podstawowa).
2.
Biorąc pod uwagę wielkość planu inwestycyjnego POIiŚ w zakresie transportu kolejowego, zadania Zespołu będą koncentrować się na inwestycjach w zakresie modernizacji infrastruktury, położonych na najważniejszych szlakach komunikacyjnych oraz projektach rewitalizacyjnych.
3.
Zadania określone w ust. 1 Zespół wykonuje w szczególności poprzez:
1)
nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji kolejowych;
2)
monitoring postępu rzeczowo-finansowego inwestycji poprzez weryfikację opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez inwestora harmonogramu realizacji inwestycji;
3)
koordynację przedsięwzięć, których realizacja z uwagi na ich położenie wpływa znacząco na prowadzenie prac budowlanych w ramach inwestycji kolejowych, w szczególności w obszarze aglomeracji;
4)
eliminowanie barier pojawiających się podczas realizacji inwestycji poprzez wypracowanie rozwiązań problemów zgłaszanych przez inwestora, w szczególności występujących przy pozyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz analiza ryzyk w tym zakresie;
5)
monitorowanie procedury wnioskowania o środki UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca lub inny członek Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępców należy w szczególności:
1)
inicjowanie i organizowanie posiedzeń Zespołu oraz kierowanie pracami Zespołu;
2)
ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o tych terminach członków Zespołu.
§  5.
1.
Spotkania Zespołu odbywają się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2.
Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia w zależności od tego, która z komórek organizacyjnych będzie inicjatorem spotkania, Departament Transportu Kolejowego bądź też Departament Funduszy UE w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
3.
Informacja o terminie spotkania przekazywana będzie członkom Zespołu pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie.
§  6.
Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw nadzoru nad kolejowymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).