Dz.Urz.MI.2018.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw monitorowania wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - członek Kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, zwanego dalej "Ministerstwem";
2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie;
3) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie;
4) członkowie - uprawnieni do podejmowania decyzji przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa:
a) Biura Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Departamentu Dróg Publicznych,
c) Departamentu Kolejnictwa,
d) Departamentu Lotnictwa,
e) Departamentu Prawnego,
f) Departamentu Strategii Transportu,
g) Departamentu Transportu Drogowego,
h) Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu:
a) przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
b) przedstawicieli zarządców infrastruktury transportowej,
c) ekspertów, specjalistów lub przedstawicieli instytucji
- których udział w pracach Zespołu jest uzasadniony zadaniami Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) nadzór nad opracowaniem systemu i instrumentów monitorowania wdrażania poszczególnych części Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), zwanej dalej "SRT", przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa;
2) realizacja działań związanych z monitoringiem strategicznym SRT;
3) realizacja działań związanych z programowaniem, wdrażaniem i finansowaniem SRT, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z programowaniem nowej perspektywy finansowej UE 2021 - 2027.
§  4.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu w składzie odpowiadającym zakresowi spraw będących przedmiotem danego posiedzenia;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
5) zlecanie przygotowania opinii, ekspertyz i innych dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§  5.  Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
1) zawiadamianie o terminach posiedzeń oraz zapraszanie członków Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, na posiedzenia;
2) obsługa sekretarska posiedzeń Zespołu;
3) zbieranie opinii, ekspertyz i innych dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§  6.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania, o których mowa w § 4, z jego upoważnienia wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  7.  Przewodniczący Zespołu może ustalić regulamin i harmonogram określający szczegółowy tryb prac Zespołu.
§  8. 
1.  Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły projektowe, w celu analizy, uzgodnienia i opracowania poszczególnych zagadnień pozostających w zakresie właściwości Zespołu.
2.  Nadzór nad pracami podzespołów projektowych pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3.  W przypadku powołania podzespołów projektowych, Zastępca Przewodniczącego Zespołu określa ich skład osobowy i wyznacza kierującego tym podzespołem.
4.  W pracach podzespołów projektowych, na zaproszenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczonego przez niego kierującego podzespołem projektowym, mogą brać udział przedstawiciele innych organów administracji rządowej, instytucji i organizacji, a także eksperci, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w pracach związanych z realizacją zadań Zespołu.
§  9. 
1.  Kierujący podzespołem projektowym ustala harmonogram i tryb prac tego podzespołu.
2.  Kierujący podzespołem projektowym przedkłada ustalony harmonogram i tryb prac podzespołu do akceptacji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
3.  Posiedzenia podzespołów projektowych zwoływane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4.  Na każdym posiedzeniu Zespołu Zastępca Przewodniczącego Zespołu przedkłada Przewodniczącemu Zespołu informację o aktualnym stanie prac podzespołów projektowych oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.
§  10.  Z posiedzeń Zespołu i podzespołów projektowych sporządza się protokół.
§  11.  Za udział w pracach Zespołu i podzespołów projektowych członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  12. 
1.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii Transportu w Ministerstwie.
2.  Obsługę podzespołów projektowych zapewnia kierujący danego podzespołu projektowego.
§  13.  Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 14).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: łączność i transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).