Dz.Urz.MNiSW.2019.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Maciej Żylicz;
2) członkowie:
a) Łukasz Kierznowski,
b) Marcin Krawczyński,
c) Dominik Leżański,
d) Wojciech Maksymowicz,
e) Zbigniew Marciniak,
f) Grażyna Ptak,
g) Dariusz Surowik,
h) Janusz Szczerba,
i) Dominik Szczukocki,
j) Lech Trzcionkowski,
k) Jerzy Woźnicki.
§  3. 
1.  Do zadań zespołu należy:
1) monitorowanie wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, zwanej dalej "reformą", w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2) analizowanie efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty, o których mowa w pkt 1;
3) opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy;
4) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy.
2.  Szczególnie istotne zagadnienia, o których mowa w ust. 1, zespół rozstrzyga na posiedzeniu.
3.  Zespół przy realizacji zadań współpracuje z zespołem powołanym zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. Urz. MNiSW poz. 46).
§  4. 
1.  Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu oraz wyznacza zadania członkom zespołu.
2.  Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, zastępuje wskazany przez niego członek zespołu.
§  5.  Obsługę zespołu zapewnia Biuro Ministra.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.