Powołanie Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - dr hab. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Maryniak, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;
3)
członkowie:
a)
trzech przedstawicieli Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
b)
trzech przedstawicieli dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
c)
przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
d)
przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
e)
przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
f)
przedstawiciel Centrum e-Zdrowia.
2. 
Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 lit. d, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego.
§  3. 
Zadaniem Zespołu jest opracowanie:
1)
wskaźników wynikowych dla określania przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
propozycji uproszczenia i usystematyzowania sprawozdawania danych epidemiologicznych na potrzeby przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
cotygodniowych raportów dotyczących aktualnego i przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
3)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4)
planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
wyznaczenie Sekretarza Zespołu;
7)
podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół;
8)
informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
9)
przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do akceptacji opracowań i raportów, o których mowa w § 3.
3. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. 
Zespół może obradować na posiedzeniach organizowanych w trybie wideokonferencji.
3. 
Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.
4. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. 
Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym, zwykłą większością głosów, bez konieczności zwoływania posiedzenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  6. 
1. 
Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. 
Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.
§  7. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
1. 
Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. 
Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowania, o których w § 3 pkt 1 i 2, w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w życia niniejszego zarządzenia.
3. 
Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raporty, o których mowa w § 3 pkt 3, do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).
§  9. 
Zarządzenie traci moc z dniem następującym po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470).