Dzienniki resortowe

NFZ.2020.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji pilotażu "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy"

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego: "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy", zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem" albo "NFZ".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu i sekretarz Zespołu - przedstawiciele Działu Świadczeń Kompleksowych i Pilotaży Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
3) członkowie Zespołu - po jednym przedstawicielu:
a) Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
b) Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
c) Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
d) Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
2.  W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy lub eksperta osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub zastępcę przewodniczącego Zespołu.
§  3. 
1.  Zadaniem Zespołu jest wypracowanie metod pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego: "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy", w celu monitorowania i ewaluacji programu, pozwalających ocenić założenia i wyniki tego programu.
2.  W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Zespół jest zobowiązany w szczególności do:
1) określenia założeń analizy wskaźników umożliwiających monitorowanie realizacji programu pilotażowego, uwzględniających wyniki weryfikacji, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" (Dz. U. poz. 1537 i 2356);
2) opracowania sposobu pomiaru wskaźników, na podstawie których monitorowana będzie jakość opieki i efektywność kosztowa programu pilotażowego;
3) opracowania zasad sprawozdawczości z realizacji programu pilotażowego.
§  4.  Zespół prowadzi prace:
1) na posiedzeniach, które odbywają się w:
a) siedzibie Centrali Funduszu; lub
b) za pośrednictwem wideokonferencji;
2) w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (w szczególności z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej).
§  5. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu.
2.  Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z członków Zespołu.
3.  Zespół na pierwszym posiedzeniu sporządza projekt regulaminu prac Zespołu, zwany dalej "Regulaminem", zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 50/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powoływania zespołów zadaniowych, a następnie w terminie 5 dni roboczych przedstawia go, za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu, Prezesowi Funduszu w celu jego akceptacji.
4.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość modyfikacji zaakceptowanego przez Prezesa Funduszu Regulaminu, w porozumieniu z dyrektorem Gabinetu Prezesa Funduszu, przy czym zmiany, które powodują skutki finansowe dla Funduszu wymagają akceptacji Departamentu Ekonomiczno - Finansowego i Biura Księgowości oraz zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu.
5.  Decyzje Zespołu, w formie stanowisk lub wniosków, podejmowane są zgodnie z przyjętym Regulaminem.
6.  Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca Zespołowi oraz sekretarz Zespołu.
§  7.  Zespół kończy działalność po przedłożeniu Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 3, wskazującego w szczególności na wypracowane przez Zespół metodyki pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego.
§  8.  Za udział w pracach Zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, na podstawie zawartej umowy mogą otrzymać wynagrodzenie w wysokości określonej w tej umowie, a także zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych i uznanych przez Fundusz, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji pilotażu "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" określa powołanie Zespołu, którego zadaniem jest wypracowanie metod pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego: "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy", w celu monitorowania i ewaluacji programu, pozwalających ocenić założenia i wyniki tego programu.

W celu realizacji ww. zadania Zespół został zobowiązany w szczególności do:

1) określenia założeń do analizy wskaźników umożliwiających monitorowanie realizacji programu pilotażowego, uwzględniających wyniki weryfikacji, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" (Dz. U. poz. 1537 i 2356);
2) opracowania sposobu pomiaru wskaźników, na podstawie których monitorowana będzie jakość opieki i efektywność kosztowa programu pilotażowego;
3) opracowania zasad sprawozdawczości z realizacji programu pilotażowego.

W związku z powyższym, koniecznym jest powołanie w skład przedmiotowego zespołu osób zaangażowanych w bieżącą realizację pilotażu (tj. przedstawicieli Oddziałów Wojewódzkich NFZ) oraz osób sprawujących nadzór i koordynujących realizacją programu (tj. przedstawicieli Centrali NFZ).