Powołanie Zespołu do spraw metodologii badań czytelnictwa. - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw metodologii badań czytelnictwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2016.45

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw metodologii badań czytelnictwa

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw metodologii badań czytelnictwa, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem", w zakresie metodologii badań czytelnictwa.
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
analiza założeń metodologicznych oraz wyników wybranych badań czytelnictwa przeprowadzonych w Polsce począwszy od 2011 r.;
2)
opracowanie metodologii corocznego reprezentatywnego badania czytelnictwa w Polsce jako narzędzia diagnostycznego dla Ministra, które będzie podstawowym źródłem danych wykorzystywanym przy projektowaniu polityki Ministra w obszarze rozwoju czytelnictwa;
3)
wskazanie - w oparciu o dokonaną analizę wyników badań czytelnictwa w Polsce - obszarów wymagających aktualnie szczególnego wsparcia Ministra w zakresie rozwoju czytelnictwa oraz rekomendowanie Ministrowi konkretnych narzędzi wsparcia.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - dyrektor departamentu właściwego do spraw czytelnictwa w urzędzie obsługującym Ministra;
2)
Sekretarz Zespołu - wskazany przez Przewodniczącego pracownik departamentu właściwego do spraw czytelnictwa w urzędzie obsługującym Ministra;
3)
członkowie - po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:
a)
Kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej,
b)
Dyrektora Instytutu Książki,
c)
Prezesa Polskiej Izby Książki,
d)
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  4.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zespołu może być również zwołane na wniosek członka Zespołu.
2.
Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu oraz przewodniczy jego posiedzeniom.
3.
Nie później niż w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o miejscu, terminie i porządku posiedzenia.
4.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki wykonuje Sekretarz Zespołu.
5.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Sekretarz Zespołu.
6.
Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestniczenia w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji kultury, stowarzyszeń, środowisk akademickich oraz innych ekspertów jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez Zespół.
§  5.
Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku, przekazuje Ministrowi wyniki prac Zespołu w formie pisemnego sprawozdania wraz z rekomendacjami w zakresie wspierania i rozwoju czytelnictwa w Polsce.
§  6.
1.
Stanowiska, opinie i rekomendacje Zespołu wyrażane są w formie uchwał.
2.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu w głosowaniu jawnym.
§  7.
1.
Obsługę techniczno - organizacyjną prac Zespołu zapewnia departament właściwy do spraw czytelnictwa urzędu obsługującego Ministra.
2.
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister.
3.
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894)