Powołanie Zespołu do spraw koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie wdrożenia RODO.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.61

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 56 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie wdrożenia RODO

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie wdrożenia RODO 1 , zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
Celem pracy Zespołu jest:
1)
ustalenie kategorii i zakresu danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
2)
podstawy prawnej przetwarzania;
3)
kategorii osób, których dane dotyczą;
4)
przeanalizowanie dotychczasowych procesów zbierania i udostępniania danych;
5)
przeanalizowanie zakresu czynności wykonywanych na danych osobowych i wskazanie osób odpowiedzialnych;
6)
koordynowanie procesów analizy i szacowania ryzyka;
7)
nadzorowanie przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych;
8)
nadzorowanie stworzenia procedury ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnego bezpieczeństwa danych;
9)
opracowanie rejestru czynności przetwarzania;
10)
przygotowanie procedury wykrywania, analizy i zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, procedury informowania osób, których dane dotyczą o naruszeniach;
11)
dostosowanie oraz opracowanie wymaganej dokumentacji bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniając wyniki szacowania ryzyka;
12)
opracowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
13)
opracowanie zasad szkolenia pracowników;
14)
opracowanie zasad testowania i audytowania przyjętych polityk bezpieczeństwa danych;
15)
przygotowanie procedur monitorowania przestrzegania RODO i osób odpowiedzialnych.
§  3.  2
 W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Obrony Narodowej;
2)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - główny specjalista w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych;
3)
Sekretarz - główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych

w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych;

4)
Członkowie - przedstawiciele:
a)
Wydziału Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych,
b)
Departamentu Administracyjnego,
c)
Departamentu Kadr,
d)
Departamentu Spraw Socjalnych,
e)
Biura Dyrektora Generalnego,
f)
Zarządu Organizacji i Uzupełnień - PI,
g)
Inspektoratu Informatyki,
h)
Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego.
§  4.  3
 Dane przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 3 pkt 4 (imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, służbowy adres e-mail oraz służbowy nr telefonu), należy przekazać do Naczelnika Wydziału Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych.
§  5. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, a także występować do właściwych podmiotów z wnioskiem o opinie oraz wykonanie niezbędnych analiz na potrzeby prac Zespołu.
§  6. 
Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im oraz koordynowanie prac Zespołu.
§  7. 
Wyniki zadań określonych w § 2, Zespół przedstawi do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§  8. 
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej udzielą, stosownie do swojej właściwości, niezbędnej pomocy Przewodniczącemu Zespołu w zakresie realizacji zadań określonych w decyzji.
§  9. 
Obsługę posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Ochrony Informacji Niejawnych.
§  10. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
2 § 3 zmieniony przez § 1 decyzji nr 95/MON z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.121) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2019 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 decyzji nr 95/MON z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.121) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2019 r.