Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2013.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw koordynacji współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego, zwany dalej "Zespołem".
2. Koordynacja współpracy, o której mowa w ust. 1, dotyczy udziału Policji i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "służbami", w systemie powiadamiania ratunkowego.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Pan Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
2) Zastępca przewodniczącego - Pan Rafał Magryś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
3) Członkowie:
a) Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
b) Pan nadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji,
c) Pani Jolanta Zaborska - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
d) Pan Sławomir Górski - Dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
e) Pan Łukasz Skowron - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
f) Pan Maciej Siciarek - Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
§  3.
1. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) wypracowywanie stanowisk Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie udziału służb w systemie powiadamiania ratunkowego i ich przekazywanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;
2) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących zakresu zadań realizowanych przez służby, w szczególności w zakresie powiadamiania ratunkowego, w tym w zakresie integracji z Państwowym Ratownictwem Medycznym;
3) wypracowywanie rozwiązań dotyczących zagadnień o charakterze merytorycznym oraz teleinformatycznym, związanych z udziałem służb w systemie powiadamiania ratunkowego;
4) identyfikowanie potrzeb i problemów służb w zakresie ich funkcjonowania w systemie powiadamiania ratunkowego oraz zgłaszanie tych problemów do właściwych podmiotów, a także monitorowanie ich rozwiązywania.
2. Minister Spraw Wewnętrznych może powierzać Zespołowi inne zadania dotyczące udziału służb w systemie powiadamiania ratunkowego.
3. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Spraw Wewnętrznych sprawozdania kwartalne z działalności Zespołu, w terminie do 10 dni od zakończenia kwartału.
§  4.
1. Członkowie Zespołu odpowiadają za realizację powierzonych im zadań w ramach prac Zespołu oraz organizują ich realizację w zakresie, odpowiednio, komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub służb.
2. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
3. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków łączności elektronicznej.
4. W przypadku, gdy brak stanowiska członka Zespołu uniemożliwia przygotowanie stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych, informacja o przyczynach niemożności przygotowania stanowiska jest przekazywana, w przypadku służb - do Ministra Spraw Wewnętrznych, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  5.
1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w tym zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy.
2. Zastępca przewodniczącego kieruje pracami Zespołu podczas nieobecności Przewodniczącego.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę przewodniczącego, przekazywane są pozostałym członkom Zespołu.
§  6. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.