Powołanie Zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.51

Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dorota Olczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
2)
członkowie:
a)
Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b)
Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
c)
Maciej Karaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
d)
Marian Mackiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia,
e)
Adam Wichniak, Kierownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;
f)
Dorota Mańkowska, Główny Specjalista Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
g)
Katarzyna Luchowska, Główny Specjalista Działu Raportów w Wydziale Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
h) 2
 Elżbieta Bartosiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
i) 3
 Damian Marciniak, Dyrektor Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;
3)
Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
2. 
W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym konsultanci krajowi, przedstawiciele środowisk eksperckich, przedstawiciele świadczeniodawców oraz organizacji pacjenckich, w dziedzinach związanych z zakresem prac Zespołu.
3. 
Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
§  3. 
1. 
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022 - 2027.
2. 
Projekt, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierał kontynuację rozpoczętej reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego.
3. 
Zespół, po opracowaniu projektu, o którym mowa w ust. 1, przekaże projekt ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu akceptacji.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4)
ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;
7)
wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu.
3. 
Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
4. 
Zadania Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub w trybie obiegowym z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość.
2. 
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu są dostarczane członkom Zespołu, przez Przewodniczącego, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, nie krótszym niż jeden dzień roboczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku prowadzenia prac w trybie obiegowym, członkowie przesyłają wymagane dokumenty i informacje bezpośrednio do Sekretarza, w terminie i formie wskazanych przez Przewodniczącego.
4. 
Zespół podejmuje decyzje, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Decyzje Zespół może podejmować w trybie obiegowym, w tym z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość.
5. 
Głosowania są jawne.
6. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  6. 
1. 
Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. 
Zamiejscowym zaproszonym osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  7. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
§  9. 
Wsparcie analityczne Zespołu zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia.
§  10. 
Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  11. 
Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 3, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.
§  12. 
Zarządzenie traci moc z dniem 1 kwietnia 2022 r.
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h dodana przez § 1 zarządzenia z dnia 8 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MZ.2021.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2021 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. i dodana przez § 1 zarządzenia z dnia 8 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MZ.2021.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2021 r.