Dzienniki resortowe

NFZ.2020.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2020/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Narodowym Funduszu Zdrowia powołuje się Zespół do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem" albo "NFZ".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Bogdan Wilk - główny specjalista w Gabinecie Prezesa Funduszu w Centrali Funduszu,
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Magdalena Wojdowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Centrali Funduszu;
3) członkowie Zespołu:
a) Agnieszka Górska - Kierownik Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Funduszu,
b) Beata Elsner-Traczyk - Naczelnik Wydziału Sprawozdawczości i Kontroli Finansowej w Departamencie Ekonomiczno-Finansowym w Centrali Funduszu,
c) Małgorzata Dwornikiewicz - główny specjalista w Departamencie Informatyki w Centrali Funduszu,
d) Agnieszka Kejna - radca prawny w Biurze Prawnym w Centrali Funduszu;
e) Marcin Wójcicki - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ,
f) Damian Grund - Naczelnik Wydziału Informatyki w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
2.  W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy lub eksperta, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub przez zastępców przewodniczącego Zespołu.
§  3.  Zadaniem Zespołu jest:
1) wypracowanie koncepcji w zakresie budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych mającej na celu:
a) ujednolicenie sposobu weryfikowania i akceptowania przez oddziały wojewódzkie NFZ harmonogramu-zasoby stanowiącego załącznik do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (zawierającego informacje o asortymencie wyrobów medycznych),
b) zwiększenie jakości przekazywanych danych rozliczeniowych przez świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie asortymentu wyrobów medycznych,
c) ograniczenie występowania wątpliwości dotyczących właściwej kwalifikacji danego wyrobu medycznego;
2) wypracowanie koncepcji w zakresie zmian sposobu rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne mającej na celu umożliwienie rozliczania świadczeń (w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne) z jednym właściwym dla świadczeniodawcy realizującego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oddziałem wojewódzkim NFZ;
3) przeprowadzenie analizy regulacji prawnych oraz przygotowanie projektu niezbędnych zmian legislacyjnych umożliwiających realizację zadań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) ustalenie harmonogramu wdrożenia zmian, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  4.  Zespół prowadzi prace:
1) na posiedzeniach, które odbywają się:
a) w siedzibie Centrali Funduszu,
b) w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu,
c) w formie wideokonferencji;
2) w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (w tym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej).
§  5. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego Zespołu.
2.  Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu albo zastępca przewodniczącego Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z członków Zespołu.
3.  Zespół na pierwszym posiedzeniu sporządza projekt regulaminu prac Zespołu, a następnie w terminie 5 dni roboczych przedstawia go, za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu, Prezesowi Funduszu w celu jego akceptacji.
4.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość modyfikacji zaakceptowanego przez Prezesa regulaminu, o którym mowa w ust. 3, w porozumieniu z dyrektorem Gabinetu Prezesa Funduszu, przy czym zmiany, które powodują skutki finansowe dla Funduszu wymagają akceptacji Departamentu Ekonomiczno-Finansowego i Biura Księgowości oraz zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu.
5.  Decyzje Zespołu w formie stanowisk lub wniosków, podejmowane są zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 3.
6.  Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który akceptuje przewodniczący Zespołu. Protokół, zawierający informacje z działalności Zespołu wraz z określeniem zaawansowania prac Zespołu, jest przekazywany Prezesowi Funduszu za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu w terminie 5 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu.
§  6.  Zespół zobowiązany jest do:
1) ustalenia harmonogramu prac Zespołu;
2) sporządzania i przedkładania Prezesowi Funduszu sprawozdań z postępu prac Zespołu;
3) przedstawienia Prezesowi Funduszu analizy wraz z wnioskami końcowymi.
§  7.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Innowacji.
§  8.  Zespół kończy działalność po przedłożeniu Prezesowi Funduszu analizy wraz z wnioskami końcowymi, o której mowa w § 6 pkt 3, nie później jednak niż z dniem określonym we wniosku o powołanie Zespołu, lub po zrealizowaniu zadania Zespołu.
§  9.  W uzasadnionych sytuacjach (w szczególności wobec konieczności dalszych prac mających na celu skuteczną realizację zadań Zespołu) Prezes Funduszu może podjąć decyzję o przedłużeniu realizacji zadań przez Zespół przez wskazanie nowego terminu zakończenia prac.
§  10.  Za udział w pracach Zespołu osoby zaproszone przez Prezesa Funduszu do udziału w jego pracach, niebędące pracownikami Funduszu, mogą otrzymać na podstawie zawartej umowy wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie, a także zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych i uznanych przez Fundusz odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Celem powołania Zespołu do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jest wypracowanie koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz zmiany sposobu rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Do realizacji ww. zadań niezbędna jest ścisła współpraca pracowników Centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, będących uczestnikami procesu zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, co uzasadnia powołanie zespołu w określonym w § 2 składzie.