Powołanie Zespołu do spraw kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.121

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2021 r.

DECYZJA Nr 101/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2, 5 i 6, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  1
 W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Minister Obrony Narodowej, Pan Mariusz Błaszczak;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz;
3)
Członkowie:
a)
Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej,
b)
Dyrektor Departamentu Budżetowego,
c)
Dyrektor Departamentu Kadr,
d)
Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
e)
Dyrektor Departamentu Prawnego.
2. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci oraz specjaliści będący żołnierzami zawodowymi lub pracownikami resortu obrony narodowej, zaproszeni przez Przewodniczącego, a także przedstawiciele osób, o których mowa w ust. 1 - za zgodą Przewodniczącego.
3. 
Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  3. 
1.  2
 Celem prac Zespołu jest:
1)
opracowanie projektów ustaw dotyczących problematyki służby wojskowej, organów obrony państwa, urzędu Ministra Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także aktów wykonawczych do ustaw i aktów prawa wewnętrznego;
2)
wypracowanie stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej wobec zagadnień poruszanych przez Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, powołany zarządzeniem Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym (niepublikowane), w tym projektów ustaw z zakresu zarządzania bezpieczeństwem narodowym.
2. 
W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Zespół:
1)
dokona przeglądu obowiązujących przepisów powszechnych dotyczących obronności oraz przyjętych na ich podstawie przepisów wewnętrznych;
2)
zidentyfikuje obszary do uwzględnienia w pracach;
3) 3
 uporządkuje zidentyfikowane obszary w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§  4. 
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala ich porządek oraz określa harmonogram prac;
2)
wydaje polecenia członkom Zespołu w zakresie opracowania określonych zagadnień oraz projektów aktów prawnych w ramach kierowanych przez nich komórek organizacyjnych;
3)
w razie potrzeby powołuje i ustala skład grup roboczych oraz ich zakres tematyczny.
§  5.  4
 W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.
§  6. 
1. 
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego, o którym mowa w § 5.
2. 
Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego w przypadku, o którym mowa w § 5.
§  7. 
Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
§  8.  5
 Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przy wsparciu Departamentu Prawnego.
§  9. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  10. 
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, na wniosek Przewodniczącego, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji zadań Zespołu.
§  11. 
Kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej do prac w Międzyresortowym Zespole do spraw opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, powołanego zarządzeniem Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym (niepublikowane), informuje Przewodniczącego o postępach prac tego Zespołu.
§  12.  6
 Zespół przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  13.  7
 Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej opracowanych przez Zespół projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1:
1)
Zespół rozwiązuje się;
2)
traci moc decyzja.
§  14. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2021 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2021 r.
3 § 3 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b decyzji nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2021 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2021 r.
5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2021 r.
6 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2021 r.
7 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2021 r.