Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw funkcjonowania i doskonalenia jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w związku z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) ustala się, co następuje:

§  1. Powołuje się Zespół do spraw funkcjonowania i doskonalenia jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA), zwany dalej "Zespołem", będący organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej, którego pracę nadzoruje bezpośrednio Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia;
2) Zastępcy Przewodniczącego - wyznaczeni przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej;
3) Sekretarz - wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej;
4) członkowie - wyznaczeni przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Zdrowia, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
5) powoływani doraźnie według potrzeb, z inicjatywy Przewodniczącego lub członka Zespołu, przedstawiciele wojewodów i dyrektorów urzędów morskich posiadający głos doradczy w sprawach należących do zadań Zespołu.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowywanie wniosków i propozycji dotyczących nowelizacji aktów prawnych regulujących funkcjonowanie KSWSiA;
2) opracowywanie aktualizacji "Planu współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania";
3) przygotowywanie propozycji rozwiązań mających na celu doskonalenie KSWSiA, szczególnie w zakresie szkolenia, ujednolicania procedur oraz wdrażania narzędzi wspomagających pracę;
4) opracowywanie dokumentacji ćwiczeń i treningów KSWSiA.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.
3. Zwołując posiedzenie Zespołu, Przewodniczący określa zakres problemów poruszanych na posiedzeniu.
4. Posiedzenia Zespołu przygotowuje Sekretarz według wytycznych Przewodniczącego oraz propozycji zgłoszonych przez członków Zespołu.
5. Sekretarz Zespołu zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną prac Zespołu oraz sporządza plany posiedzeń i protokoły z prac, które zatwierdza Przewodniczący.
§  5.
1. Zespół pracuje w pełnym składzie lub w ramach wydzielonych grup roboczych.
2. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze do określonych spraw.
3. Powołując grupę roboczą, Przewodniczący wyznacza szefa grupy oraz zatwierdza harmonogram pracy, przygotowany przez szefa grupy roboczej.
4. Szef grupy roboczej sporządza protokół z prac grupy.
§  6. Rozstrzygnięcia w Zespole zapadają w drodze uzgodnienia.
§  7. Koordynację działań Zespołu w zakresie zadań określonych w § 3 powierza się Przewodniczącemu Zespołu.
§  8. Przewodniczący Zespołu ma prawo do reprezentowania go na zewnątrz.
§  9.
1. Za udział w pracach Zespołu przewodniczącemu, jego zastępcom, członkom Zespołu oraz osobom powoływanym doraźnie nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Koszty udziału w pracach Zespołu pokrywa jednostka organizacyjna delegująca członka do Zespołu.
§  10. W ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia Przewodniczący Zespołu przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Plan pracy Zespołu na lata 2013 - 2015.
§  11. Przewodniczący Zespołu do dnia 18 grudnia 2015 roku złoży Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, meldunek o stanie realizacji zadań zawartych w planie pracy Zespołu na lata 2013 - 2015.
§  12. Zespół kończy swoją działalność z dniem 31 grudnia 2015 r.
§  13. Traci moc decyzja Nr 196/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw funkcjonowania i doskonalenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (niepublikowana).
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.