Powołanie Zespołu do Spraw Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MENiS.2004.4.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717), zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do Spraw Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zwany dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Tadeusz Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu;
2)
Członkowie Zespołu:
a)
Włodzimierz Chocianowicz - przedstawiciel Politechniki Szczecińskiej,
b)
Tomasz Domżał - przedstawiciel Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
c)
Andrzej Jakubiak - przedstawiciel Politechniki Warszawskiej,
d)
Elżbieta Kocot - przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e)
Grzegorz Koprowski - przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
f)
Marek Kręglewski - przedstawiciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
g)
Roman Łuczak - przedstawiciel Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego,
h)
Andrzej Nowakowski - przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego,
i)
Waldemar Ozga - przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Informatyzacji,
j)
Piotr Popis - przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  3.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub instytucji delegującej, może odwołać członka Zespołu i powołać na jego miejsce inną osobę, a także może rozszerzyć skład Zespołu o nowych członków.
§  4.
1.
Zespół po opracowaniu ostatecznego projektu elektronicznej legitymacji studenckiej zakończy swą działalność.
2.
Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia w miarę potrzeby, a także na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, lub na wniosek co najmniej 50% członków Zespołu.
3.
Zespół podejmuje uchwały większością głosów.
4.
W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  5.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
wydawanie ocen i opinii w sprawie wyboru systemu elektronicznej legitymacji studenckiej;
2)
dokonywanie niezbędnych korekt i uzupełnień wzoru elektronicznej legitymacji studenckiej;
3)
przedstawienie ostatecznego projektu elektronicznej legitymacji studenckiej.
§  6.
1.
Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
2.
Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3.
Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu, w tym koszty podróży jego członków, pokrywane są ze środków budżetu planowanych w części 38 Szkolnictwo wyższe, dział - 803 "Szkolnictwo wyższe", rozdział 80395 "Pozostała działalność".
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § l ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).