Powołanie Zespołu do spraw działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2020.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie zagadnień związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie, wynikających z realizacji umowy nr MEN/2020/DE/797 zawartej w dniu 30 września 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji Narodowej a Konsorcjum firm: Mastermind Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz White Octopus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej "Wykonawcą".
3. 
Obszarami tematycznymi działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie są:
1)
e-materiały oraz e-podręczniki opracowywane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
2)
egzaminy zawodowe;
3)
doradztwo edukacyjno-zawodowe;
4)
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji;
5)
Krajowy System Danych Oświatowych.
§  2. 
1. 
Zespół tworzy się na czas realizacji działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.
2. 
Zespół rozpoczyna swoją działalność z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a kończy - z dniem przedstawienia Przewodniczącemu Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, przez Wykonawcę raportu końcowego zawierającego podsumowanie dotyczące efektywności działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
omawianie, zgłaszanie uwag oraz akceptacja materiałów przedstawionych przez Wykonawcę z realizacji zadań z poszczególnych etapów działań informacyjno-promocyjnych, określonych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 2;
2)
monitorowanie i nadzór nad przebiegiem działań informacyjno-promocyjnych w mediach;
3)
uzgadnianie rozwiązań w sytuacji kryzysowej.
§  4. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
2)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
3)
Członkowie Zespołu:
a)
dwóch przedstawicieli Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
b)
jeden przedstawiciel Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
c)
jeden przedstawiciel Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
d)
dwóch przedstawicieli Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
e)
jeden przedstawiciel Centrum Informatycznego Edukacji, wyznaczony przez Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji,
f)
jeden przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wyznaczony przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
g)
jeden przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji, wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby spoza jego składu, w szczególności przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, innych niż wymienione w ust. 1, przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawiciela Wykonawcy dostarczającego Zintegrowaną Platformę Edukacyjną lub ekspertów, w zakresie objętym zadaniami Zespołu.
§  5. 
Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
3. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego Zespołu.
4. 
Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu i ustala porządek jego posiedzeń.
5. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
6. 
Zespół podejmuje stanowiska i wydaje opinie zwykłą większością głosów. Kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu rozstrzyga przewodniczący Zespołu. Dla ważności głosowania na posiedzeniach Zespołu wymagana jest obecność co najmniej połowy osób wchodzących w skład Zespołu. W razie konieczności Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym.
7. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu - Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - członek Zespołu, o którym mowa w ust. 3.
§  7. 
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).