Powołanie Zespołu do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w Ministerstwie Nauki i... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2015.4

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 9 stycznia 2015 r. do dnia 30 października 2015 r. Zespół do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 2
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Włodzisław Duch;
2)
zastępca przewodniczącego - Andrzej Kurkiewicz;
3)
członkowie:
a)
Piotr Antczak,
b)
Stanisław Czubkowski,
c)
Gosia Faba,
d)
Olaf Gajl,
e)
Paweł Gaszyński,
f)
Ernest Jamro,
g)
Sebastian Kawczyński,
h)
Marek Kowalski,
i)
Andrzej Niedziałek,
j)
Aleksander Nowiński,
k)
Jarosław Protasiewicz,
l)
Ewa Sieczek,
m)
Krzysztof Sieg,
n)
Andrzej Sobecki,
o)
Robert Toruj,
p)
Jakub Urantówka.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie procedury przekazywania pisemnych prac dyplomowych do repozytorium oraz procedury weryfikacji przekazanych prac;
2)
wskazywanie rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych do wykorzystania przez programy antyplagiatowe;
3)
koordynacja testowania działania systemu, w zakresie łączności i kompatybilności ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych z programami antyplagiatowymi.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2.
Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
2)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
3)
wyznaczanie zadań członkom Zespołu.
§  5.
1.
Zespół działa na posiedzeniach i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w § 3, większością głosów.
2.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności zastępcy przewodniczącego.
3.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
4.
Do udziału w posiedzeniach Zespołu, przewodniczący może zapraszać osoby spoza składu Zespołu, z głosem doradczym.
§  6.
1.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2.
Protokół zawiera listę osób obecnych na posiedzeniu, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń powziętych przez Zespół.
§  7.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 maja 2015 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 2015 r.