Dz.Urz.MS.2018.268

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych, zwany dalej, "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.
2.  Zadaniem Zespołu jest wykonywanie analiz i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości rekomendacji w zakresie odnoszącym się do wykonywania uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych, o których mowa w dziale II, rozdziale 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.).
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) sędzia Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu;
2) sędzia Paweł Zwolak, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) sędzia Dariusz Kupczak, Naczelnik Wydziału do spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości - Sekretarz Zespołu;
4) sędzia Jarosław Dudzicz, członek Komisji do spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych Krajowej Rady Sądownictwa;
5) sędzia Tomasz Szmydt, Dyrektor Wydziału Prawnego w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa;
6) sędzia Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych;
7) sędzia Michał Lasota, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;
8) sędzia Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;
9) sędzia Arkadiusz Cichocki, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:
1) inicjuje i organizuje prace Zespołu;
2) przydziela zadania członkom Zespołu;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem.
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczego Zespołu.
§  5.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące jego członkami, w szczególności ekspertów, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.
§  6.  Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
§  7.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza Sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  8.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§  9.  Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.