Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw Centralnego Portu Lotniczego, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
a) przeprowadzenie analiz oraz prac o charakterze koncepcyjnym w zakresie możliwości przeprowadzenia inwestycji polegającej na utworzeniu Centralnego Portu Lotniczego dla Polski w zakresie właściwości resortu infrastruktury i budownictwa;
b) określenie potencjalnych potrzeb oraz kierunków realizacji inwestycji dotyczącej Centralnego Portu Lotniczego;
c) określenie potrzebnych działań oraz ścieżki dojścia w zakresie przeprowadzenia inwestycji;
d) wnioskowanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w zakresie potrzeb rozwojowych transportu w Polsce;
e) wspieranie merytoryczne Ministra Infrastruktury i Budownictwa w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego;
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu, odpowiedzialny za obszar lotnictwa cywilnego;
2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnictwa wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu;
3) Sekretarz - wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu;
4) Członkowie - przedstawiciele:
a) Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
b) Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
c) Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
d) Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
e) Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
f) Departamentu Dróg Publicznej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
g) Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
h) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
i) Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
j) Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze";
2. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach i posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć:
1) przedstawiciele poszczególnych resortów;
2) przedstawiciele Związku Regionalnych Portów Lotniczych;
3) przedstawiciele branży transportowej;
4) eksperci, specjaliści lub przedstawiciele instytucji, których udział w pracach Zespołu jest uzasadniony do wykonywania zadań Zespołu.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa ust. 1 mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu w odpowiednim składzie, stosownie do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia;
2) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu oraz przedstawicielom instytucji uczestniczących w pracach Zespołu;
3) kierowanie pracami Zespołu;
4) zapraszanie na posiedzenia osób, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. W przypadku nieobecności lub z upoważnienia Przewodniczącego Zespołu obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
1) organizowanie, co najmniej raz w miesiącu, posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;
2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów ustaleń z posiedzeń Zespołu;
3) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
4. Do zadań członków Zespołu należy uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.
§  5.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.
2. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Lotnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.
§  6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół w zakresie podjętych ustaleń z posiedzenia oraz stanowisk odrębnych sporządza oraz uzgadnia w formie elektronicznej z członkami Zespołu Sekretarz, a następnie podpisuje go wraz z osobą przewodniczącą posiedzeniu Zespołu.
§  7. Przewodniczący Zespołu może ustalić regulamin i harmonogram określający szczegółowy tryb prac Zespołu.
§  8. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  9. Zespół działa do czasu rozwiązania go przez ministra właściwego do spraw transportu.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907).