Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012, poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  2  Powołuje się Zespół do spraw budżetu zadaniowego, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Środowiska w związku z pracami nad budżetem zadaniowym w następującym składzie:
1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;
2) 3  Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Koordynator resortowy budżetu zadaniowego Ministerstwa Środowiska;
3) 4  członkowie Zespołu - kierownicy następujących jednostek podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska:
a) Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Środowiska,
b) Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska,
c) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska,
d) Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska,
e) Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska,
f) Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska,
g) Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,
h) Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Środowiska,
i) Departamentu Zarządzania Środowiskiem w Ministerstwie Środowiska,
j) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska,
k) Biura Finansowego w Ministerstwie Środowiska,
l) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
m) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
n) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.  5  W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Zespołu może upoważnić przedstawiciela kierowanej przez siebie jednostki albo komórki organizacyjnej do zastępowania go w posiedzeniu Zespołu. Do przedstawicieli, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się postanowienia § 6.
§  2.  6  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków prac nad budżetem zadaniowym;
2) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie tworzenia budżetu zadaniowego;
3) opiniowanie proponowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska modyfikacji Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań opracowywanego na kolejny rok realizacji;
4) opiniowanie pod kątem prawidłowości określenia celów i właściwego doboru mierników ujmowanych w projekcie budżetu państwa i budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;
5) opiniowanie informacji o efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.
§  3. 
1.  Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu, a w uzasadnionych przypadkach na jego polecenie - Zastępca Przewodniczącego.
2.  Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na pół roku.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu albo członka Zespołu, po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego.
3.  W uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji Przewodniczącego Zespołu, dopuszcza się opiniowanie dokumentów w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia Zespołu.
4.  7  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby spoza Zespołu, a w szczególności członków kierownictwa resortu środowiska oraz kierowników pozostałych jednostek podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych, a także kierowników pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska.
5.  Powiadomienie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
§  5. 
1.  Z każdego posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół, który następnie jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.
2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:
1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;
2) listę uczestników posiedzenia;
3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;
4) podpis osoby sporządzającej protokół.
3.  Każdy członek Zespołu otrzymuje kopię egzemplarza protokołu z posiedzenia Zespołu.
§  6.  Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, a także nie przysługuje im zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją.
§  7.  Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Ekonomiczny w Ministerstwie Środowiska.
§  8.  Zespół zostaje powołany na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§  9.  Traci moc zarządzenie Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 31, z późn. zm.).
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), który zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) wszedł w życie dnia 1 stycznia 2013 r., nakłada na dysponenta części budżetowej obowiązek sprawowania nadzoru i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Ponadto od 1 stycznia 2012 r. dysponenci zobowiązani zostali do prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym oraz sporządzania półrocznego i rocznego sprawozdania z realizacji budżetu państwa w układzie zadaniowym.

W celu realizacji tych zadań Minister Środowiska powołał Zespół do spraw budżetu zadaniowego - zarządzenie nr 2 Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 31, z późn. zm.). Powołanie Zespołu nastąpiło po uprzednim zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 4 ustawy o Radzie Ministrów. Zarządzenie to było dwukrotnie nowelizowane. Ze względu na potrzebę rozszerzenia Zespołu o nowych członków konieczna byłaby kolejna nowelizacja przywołanego zarządzenia. Niemniej jednak ze względu na przyjęte zasady techniki prawodawczej, zgodnie z którymi w przypadku licznych zmian lub wielokrotnych nowelizacji aktu normatywnego powinno się opracować jego nowy projekt (§ 84 Zasad techniki prawodawczej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki Prawodawczej", (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zasadne jest wydanie nowego zarządzenia, a nie nowelizowanie obecnie obowiązującego.

Wydanie niniejszego zarządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla Ministerstwa Środowiska.

1 Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 § 1 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2018 r.
3 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2018 r.
4 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2018 r.
5 § 1 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2018 r.
6 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2018 r.
7 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2018 r.