Powołanie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.106

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu: Ewelina Subda - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu: Robert Panek - Zastępca Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów;
3)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
pracownicy Wydziału Administrowania Systemami Teleinformatycznymi do Przetwarzania Informacji Niejawnych oraz Zabezpieczeń Aplikacji w Departamencie Informatyzacji Ministerstwa Finansów,
b)
pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Centrum Informatyki Resortu Finansów,
c)
Jan Warszawa - pracownik Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów,
d)
Jarosław Kijak - pracownik Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów,
e)
Andrzej Chlabicz - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Białystoku,
f)
Andrzej Mróz - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Białystoku,
g)
Marcin Manda - pracownik Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej,
h)
Paweł Kruszyński - pracownik Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej,
i)
Kamil Kowalski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,
j)
Paweł Orzechowski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,
k)
Eugeniusz Spierewka - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
l)
Krzysztof Szymański - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
m)
Tomasz Rychter - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
n)
Rafał Jasiński - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
o)
Marcin Stępień - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Kielcach,
p)
Andrzej Miśkiewicz - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Kielcach,
q)
Przemysław Hajduk - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Kielcach,
r)
Piotr Gawin - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,
s)
Jan Jamrozowicz - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,
t)
Krzysztof Sankowski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
u)
Piotr Tymoszyński - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
v)
Tomasz Muliński - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
w)
Jacek Kielak - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
x)
Michał Leśniewski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Łodzi,
y)
Paweł Syguła - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Łodzi,
z)
Marcin Radecki - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Łodzi,
za)
Jarosław Kondratowicz - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
zb)
Piotr Wywrocki - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
zc)
Krzysztof Skrzypulec - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Opolu,
zd)
Mariusz Gryszczyk - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Opolu,
ze)
Marek Koziński - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Opolu,
zf)
Adam Opiatowski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Opolu,
zg)
Ryszard Gregulec - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,
zh)
Robert Wychowski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,
zi)
Piotr Dymek - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
zj)
Arkadiusz Kiełb - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
zk)
Łukasz Zięzio - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
zl)
Grzegorz Maćkiewicz - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie,
zm)
Anna Smolińska - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie,
zn)
Katarzyna Małachowska - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie,
zo)
Monika Makowska - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
zp)
Andrzej Sokołowski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
zq)
Grzegorz Wiśniewski - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
zr)
Donat Kowalski - pracownik Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie,
zs)
Paweł Pruszkowski - pracownik Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie,
zt)
Andrzej Telesz - pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
zu)
Sebastian Mączka - pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
zv)
Szymon Marciniak - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,
zw)
Michał Chojnacki - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
2. 
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, na zaproszenie przewodniczącego Zespołu lub zastępcy przewodniczącego Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  3. 
1. 
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1)
określanie szczegółowej organizacji prac Zespołu;
2)
zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu;
3)
informowanie Ministra Finansów o pracach Zespołu;
4)
zatwierdzenie dokumentów opracowanych przez Zespół.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  4. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego resortu finansów, w tym polityk, procedur, standardów;
2)
przygotowanie raportu z opracowania dokumentacji, o której mowa powyżej;
3)
realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, związanych z wdrażaniem centralnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem informatycznym w resorcie finansów.
§  5. 
Kierujący komórkami IT w resorcie finansów odpowiadają za realizację w resorcie finansów zadań wynikających z wypracowanych przez Zespół rozwiązań i przygotowanie raportu z ich wdrożenia.
§  6. 
Kierujący komórkami IT w resorcie finansów oraz dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów są obowiązani do bieżącego informowania przewodniczącego Zespołu o zmianach dotyczących członków Zespołu.
§  7. 
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji w Ministerstwie Finansów.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).