Powołanie Zespołu do spraw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2014.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwany dalej "Zespołem", który jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.
§  2.
Do zakresu działania Zespołu należy:
1)
wsparcie merytoryczne i analityczne Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska w zakresie opracowywania lub opiniowania dokumentacji związanej z utworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
2)
zapewnienie poprawności merytorycznej i metodycznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami poprzez opiniowanie dokumentacji, o której mowa w pkt 1 oraz testowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Joanna Darska, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska:
2)
Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Karbowski, Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Środowiska;
3)
Sekretarz Zespołu - Katarzyna Baranowska, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska;
4)
Członkowie:
a)
Andrzej Smoliński - Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Środowiska,
b)
Karina Ziółkowska - Biuro Finansowe, Ministerstwo Środowiska
c)
Maciej Krzyczkowski - Departament Informacji o Środowisku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
d)
Agnieszka Tarach - Departament Orzecznictwa Administracyjnego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
e)
Kamila Janecka - Piela - Departament Inspekcji i Orzecznictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
f)
Małgorzata Tomczak - Departament Kontroli Rynku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
g)
Arkadiusz Witkowski - Wydział Informatyzacji Inspekcji, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
h)
Barbara Boczyńska - Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
i)
Wanda Galikowska - Kopacka - Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz środowisk naukowych i gospodarczych.
3.
W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
§  4.
Do zadań Przewodniczącego należy:
1)
ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
tworzenie, w zależności od potrzeb, grup roboczych do realizacji poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem przewodniczących grup roboczych;
4)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.
§  5.
1.
Zespół pracuje na posiedzeniach.
2.
Rozstrzygnięcia podjęte przez Zespół są dokumentowane w protokole z posiedzenia, sporządzanym po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego lub w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przez Zastępcę Przewodniczącego i przekazywany do wiadomości członkom Zespołu.
3.
Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.
4.
Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.
§  6.
1.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.
2.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.
§  7.
1.
Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.
2.
Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu są ponoszone przez delegujące ich jednostki.
§  8.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.
§  9.
Zespół zostaje powołany na okres od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 stycznia 2018 r.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.