Dz.Urz.MNiSW.2018.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy rozwiązań w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw analizy rozwiązań w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Sebastian Skuza;
2) członkowie:
a) Zbigniew Bukowski,
b) Michał Daszykowski,
c) Waldemar Gos,
d) Piotr Jagielski,
e) Stanisław Kistryn,
f) Tadeusz Kuczyński,
g) Katarzyna Łyszczarz,
h) Jadwiga Machnicka,
i) Jarosław Oliwa,
j) Janusz Rak,
k) Jacek Semaniak,
l) Witold Stankowski,
m) Dominik Szczukocki,
n) Grzegorz Ślusarz,
o) Jerzy Węcławski,
p) Mariusz Zielonka.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) ocena propozycji rozwiązań prawnych w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego projektowanych w związku z reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2) opracowanie ewentualnych rekomendacji zmian w sposobie podziału środków finansowych, o których mowa w pkt 1, wraz z propozycjami rozwiązań prawnych.
2.  Ocena i rekomendacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane przez poszczególnych członków Zespołu.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom Zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2.  Uczestnicy posiedzenia otrzymują zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z wykazem spraw przeznaczonych do rozpatrzenia nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
§  6. 
1.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, treść ustaleń Zespołu oraz treść ocen i rekomendacji przedstawionych przez poszczególnych członków Zespołu.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa § 4 ust. 2.
§  7.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
§  8.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Budżetu i Finansów.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.