Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy regulacji dotyczących ratownictwa medycznego w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw analizy regulacji dotyczących ratownictwa medycznego, w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Robert Gałązkowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Edyta Kramek - Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu - Grzegorz Rębacz;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Anna Nielepiec-Jałosińska - Dziekan Wydziału Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży,
d) Janusz Daraszkiewicz - dyspozytor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
e) Marek Kobierski - członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego,
f) Mateusz Komza - Przewodniczący Zarządu Polskiej Rady Ratowników Medycznych,
g) Andrzej Kopta - Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych,
h) Witold Kordek - dyspozytor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
i) Marek Maślanka - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
j) Roman Pałka - Sekretarz Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
k) Małgorzata Popławska - Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
l) Wiesław Sidor - dyspozytor medyczny Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
m) Paweł Wnuk - dyspozytor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 lit. c - m, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3. Zadaniem Zespołu jest:
1) analiza:
a) regulacji dotyczących zadań dyspozytorów medycznych oraz ich doskonalenia zawodowego, w kontekście kwalifikacji zgłoszeń o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjentów poniżej lat szesnastu,
b) programu kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w kontekście merytorycznego przygotowania do przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu,
c) działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2) przedstawienie wniosków z analizy, o której mowa w pkt 1;
3) przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w zakresie obszarów, o których mowa w pkt 1.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
§  5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. W przypadku zdania odrębnego członek Zespołu przedstawia pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.
3. Posiedzenia Zespołu są jawne.
§  6. Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 3, oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Zespołu wyników jego prac, w formie sprawozdania, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Sprawozdanie podpisują Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.
§  7.
1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. poz. 167).
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.
§  8. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).