Dz.Urz.MS.2018.347

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny możliwości poszerzenia zakresu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw analizy i oceny możliwości poszerzenia zakresu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy i oceny możliwości oraz zakresu poszerzenia udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ujęciu ustrojowym oraz proceduralnym, w tym polegającego na przekazaniu rozpoznawania określonych kategorii spraw tzw. "sędziom pokoju", a także, w przypadku pozytywnej oceny możliwości wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie, wypracowanie propozycji regulacji prawnych.
§  3.  1  W skład Zespołu wchodzą:
1) Bogdan Święczkowski -1 Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy - przewodniczący Zespołu;
2) Karina Bednik - Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - zastępca przewodniczącego Zespołu;
3) Tomasz Szafrański - Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej - zastępca przewodniczącego Zespołu;
4) Dariusz Pawłyszcze - Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości - sędzia;
5) Paweł Zwolak - Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - sędzia;
6) Agnieszka Gołaszewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - sędzia;
7) Katarzyna Ceglarska-Piłat - Naczelnik Wydziału do spraw Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości - sędzia;
8) Marcin Kowal - Naczelnik Wydziału Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - sędzia;
9) Michał Antoniak - Naczelnik Wydziału Prawa Ustroju Sądów i Służby Więziennej w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości;
10) Marek Korczyński - Naczelnik Wydziału do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - sędzia;
11) Aneta Michałek - główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - sędzia;
12) Agnieszka Welenc - prokurator delegowany do Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej;
13) Agnieszka Władzińska - prokurator delegowany do Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej;
14) Milena Rzymkowska - asystent prokuratora w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej.
§  4. 
1.  2  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego albo inny członek Zespołu wskazany przez przewodniczącego.
2.  Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu, czuwa nad ich sprawnym przebiegiem, rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu, a także ustala termin i program kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
3.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, w charakterze ekspertów, osoby niebędące członkami Zespołu.
§  5. 
1.  3  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Prokuratury Krajowej.
2.  Zespół może rozstrzygać poszczególne kwestie w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, przy użyciu poczty elektronicznej (tryb obiegowy). Wyniki uzgodnień przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu.
§  5a.  4  Przewodniczący może powoływać spośród członków Zespołu grupy robocze do analizy lub opracowania określonych rozwiązań, w zakreślonym przez niego terminie.
§  6.  Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są zobowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji, chyba że stanowią one tajemnice prawnie chronione.
§  7.  Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Legislacyjny Prawa Karnego.
§  8.  Zespół tworzy się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2019 r.
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2019 r.
3 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2019 r.
4 § 5a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 11 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2019 r.