Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1997.5.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1997 r.

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 12 czerwca 1997 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw akcji "Bezpieczne Wakacje '97".

Na podstawie art. 4 statutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 157, poz. 799) postanawia się, co następuje:
Art.  1.

Powołuje się Zespół do spraw akcji "Bezpieczne Wakacje '97", zwany dalej "Zespołem" w składzie:

1) przewodniczący - Katarzyna Maria Piekarska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) wiceprzewodniczący - nadinsp. Janusz Wikariak, Zastępca Komendanta Głównego Policji,
3) członkowie:
a) brygadier dr inż. Dariusz Ratajczak - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
b) mjr Marek Bieńkowski - Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
c) gen. Zenon Poznański - Z-ca Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
Art.  2.

Do zadań zespołu należy:

1) koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na wczasach, obozach, w miejscach zbiorowego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dojazdu, pobytu i powrotu z miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży;
2) przedstawienie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji analiz i wniosków dotyczących przebiegu akcji "Bezpieczne Wakacje '97" oraz koniecznych działań, które powinny być podjęte przez służby resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewodów w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Art.  3.

Zespół pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Zespołu.

Art.  4.

Przewodniczący zespołu może zlecać wykonanie na potrzeby Zespołu pisemnych opracowań. Osobom sporządzającym takie opracowania, jeżeli nie wynika to z ich obowiązków służbowych, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia w granicach kwot przewidzianych na ten cel.

Art.  5.

Wydatki związane z pracami Zespołu są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Art.  6.

W terminie do dnia 5 września 1997 r. Przewodniczący Zespołu przedstawi raport podsumowujący akcję "Bezpieczne Wakacje '97".

Art.  7.

Po zakończeniu akcji "Bezpieczne Wakacje '97" Zespół ulega rozwiązaniu.

Art.  8.

Obsługę kancelaryjną prac Zespołu zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Art.  9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.