Powołanie Zespołu do przygotowania rozwiązań formalnoprawnych wykonywania zadań Ministra Infrastruktury przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie regulacji rynku transportu drogowego w związku z likwidacją Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2009.13.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania rozwiązań formalnoprawnych wykonywania zadań Ministra Infrastruktury przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie regulacji rynku transportu drogowego w związku z likwidacją Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do przygotowania rozwiązań formalnoprawnych wykonywania zadań Ministra Infrastruktury przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie regulacji rynku transportu drogowego w związku z likwidacją Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, zwanego dalej "Zespołem".
2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dyrektor Biura Prawnego i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego;
3)
członkowie - co najmniej jeden przedstawiciel:
a)
Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
b)
Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego,
c)
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
d)
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury,
e)
Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
f)
Departamentu Budżetu w Ministerstwie Infrastruktury,
g)
Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Infrastruktury

- przy czym szczegółową, większą liczbę członków Zespołu, odpowiednio do potrzeb, ustala Przewodniczący Zespołu.

§  2.
1.
Celem Zespołu jest opracowanie założeń, materiałów i opinii, które umożliwią opracowanie i ustanowienie warunków formalnoprawnych przejęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadań Ministra Infrastruktury w zakresie regulacji rynku transportu drogowego w związku z likwidacją Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego.
2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
wspieranie Departamentu Prawnego oraz Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnień Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
2)
opracowanie projektu zmian prawnych (założeń) niezbędnych do przejęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadań, o których mowa w ust. 1;
3)
przygotowanie oceny skutków finansowych związanych z przejęciem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadań, o których mowa w ust. 1, a w szczególności:
a)
kosztów utworzenia i funkcjonowania nowego pionu decyzyjnego w strukturze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
b)
potrzeb finansowych wynikających z wielkości zatrudnienia,
c)
działań w celu zabezpieczenia w budżecie państwa stosownych środków finansowych

- przy uwzględnieniu dochodów bieżących Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego;

4)
opracowanie dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad planu zadań logistycznych w celu przejęcia zadań likwidowanego Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz zachowania ciągłości w wydawaniu dokumentów i kart opłaty drogowej dla przewoźników, w szczególności: przejęcia archiwum, systemu informatycznego oraz komputerowej bazy danych Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego dotyczącej przedsiębiorców;
5)
ocena ryzyk, jakie mogą wystąpić w związku z przekazaniem/przejęciem zadań z Ministerstwa Infrastruktury/Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego/Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego/Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
6)
audyt planowanych zadań dla nowego pionu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i ocena ich kompletności pod względem zakresu obsługi przedsiębiorców.
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego.
2.
Przewodniczący Zespołu:
1)
ustala terminy posiedzeń Zespołu i zawiadamia o nich członków Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
informuje kierownictwo resortu o przebiegu i rezultatach prac Zespołu.
3.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu inne osoby, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań Zespołu.
§  4.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Infrastruktury są zobowiązane do współpracy z Zespołem oraz do udostępniania materiałów i informacji niezbędnych dla pracy Zespołu oraz dla wypracowania właściwych rozwiązań w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  5.
Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
§  6.
Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Tadeusz Jarmuziewicz - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98 poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.