Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.4.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2005 r.

DECYZJA Nr 34
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 20 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotu realizującego zadanie zlecone: "Edukacja globalna mająca na celu podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa o potrzebach krajów rozwijających się i pomocy rozwojowej" oraz realizacji tego zadania w 2005 r.

Na podstawie § 5 ust. 5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2004 r. Nr 1, poz. 6) postanawia się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadanie zlecone: "Edukacja globalna mająca na celu podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa o potrzebach krajów rozwijających się i pomocy rozwojowej" oraz realizacji tego zadania w 2005 r., zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Piotr Ogonowski, zastępca dyrektora, Departament Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych;
2) członkowie:
a) Paweł Gronow, attaché, Biuro Dyrektora Generalnego,
b) Magdalena Mikołajewska, attaché, Departament Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych,
c) Janina Ostaszewska, starszy ekspert, Biuro Administracji i Finansów,
d) Andrzej Skrzydło, radca, Departament Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych;
3) sekretarz - członek Zespołu: Barbara Szymanowska; główny specjalista, Departament Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych.
2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach z głosem doradczym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych, urzędów, instytucji lub organizacji.
3. W razie nieobecności któregoś z członków Zespołu, dyrektor komórki organizacyjnej oddelegowanego członka Zespołu może wyznaczyć innego pracownika na zastępstwo w pracach Zespołu.
§  3. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje minister Jan Truszczyński.
§  4. Do zadań Zespołu należy:
1) wybór, w oparciu o wcześniej ustalone kryteria, najkorzystniejszych projektów i rekomendowanie podmiotu (lub podmiotów) do realizowania zadania, o którym mowa w § 1;
2) przygotowanie umów o dotację na realizację zadania;
3) nadzorowanie realizacji zadań przez podmioty, z którymi zawarto umowę o dotację na realizację zadania.
§  5. Przewodniczący Zespołu może zlecać przygotowanie opinii i innych materiałów niezbędnych do prac Zespołu.
§  6.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu na okres nieobecności wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu.
3. Pracownicy powołani w skład Zespołu zostają zwolnieni z obowiązków służbowych wykonywanych przez nich w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czas niezbędny do wykonywania obowiązków w Zespole.
§  7.
1. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych.
2. Koszty obsługi działalności Zespołu, w tym koszty zleceń, o których mowa w § 5, pokrywane są ze środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych.
§  8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.