Powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 6 zarządzenia nr 48 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Pr. i Pol. Społ. poz. 52) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1)
Mariusz Kubzdyl - przewodniczący Zespołu;
2)
Grażyna Ożarek - członek Zespołu;
3)
Piotr Śliwonik - członek Zespołu;
4)
Joanna Kownacka-Kacperska - członek Zespołu;
5)
Magdalena Skrzecz - sekretarz Zespołu.
§  2.
Zespół rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy z chwilą ogłoszenia wyników postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
przygotowanie projektu ogłoszenia o postępowaniu konkursowym na wybór aktuariusza, zwanego dalej "ogłoszeniem o konkursie" i przedłożenie go Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", celem zatwierdzenia;
2)
zamieszczenie ogłoszenia o konkursie:
a)
na tablicy informacyjnej w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem",
b)
na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa,
c)
na stronach internetowych www.mrpips.gov.pl;
3)
analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie;
4)
przedłożenie Ministrowi rekomendacji co do wyboru oferty;
5)
upowszechnienie informacji o wynikach konkursu przez:
a)
umieszczenie na tablicy informacyjnej, w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie,
b)
na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa,
c)
na stronach internetowych www.mrpips.gov.pl.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu określając ich porządek;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;
4)
akceptuje sporządzony przez sekretarza Zespołu protokół z posiedzenia Zespołu.
3.
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wypełnia upoważniony pisemnie przez przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
§  5.
Sekretarz Zespołu odpowiada za:
1)
powiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu;
2)
sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu;
3)
przechowywanie dokumentacji Zespołu.
§  6.
Zespół na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin prac Zespołu określający w szczególności tryb i zasady pracy Zespołu, treść i sposób ogłoszenia informacji o konkursie, a także sposób rozstrzygnięcia konkursu i oceny poszczególnych ofert.
§  7.
Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Członkowie Zespołu nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
§  8.
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie.
§  9.
Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 10).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1905).