Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 6 zarządzenia nr 48 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Pr. i Pol. Społ. poz. 52) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Mariusz Kubzdyl - przewodniczący Zespołu;
2) Grażyna Ożarek - członek Zespołu;
3) Piotr Śliwonik - członek Zespołu;
4) Joanna Kownacka-Kacperska - członek Zespołu;
5) Magdalena Skrzecz - sekretarz Zespołu.
§  2. Zespół rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy z chwilą ogłoszenia wyników postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie projektu ogłoszenia o postępowaniu konkursowym na wybór aktuariusza, zwanego dalej "ogłoszeniem o konkursie" i przedłożenie go Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", celem zatwierdzenia;
2) zamieszczenie ogłoszenia o konkursie:
a) na tablicy informacyjnej w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem",
b) na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa,
c) na stronach internetowych www.mrpips.gov.pl;
3) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie;
4) przedłożenie Ministrowi rekomendacji co do wyboru oferty;
5) upowszechnienie informacji o wynikach konkursu przez:
a) umieszczenie na tablicy informacyjnej, w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie,
b) na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa,
c) na stronach internetowych www.mrpips.gov.pl.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu określając ich porządek;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;
4) akceptuje sporządzony przez sekretarza Zespołu protokół z posiedzenia Zespołu.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wypełnia upoważniony pisemnie przez przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
§  5. Sekretarz Zespołu odpowiada za:
1) powiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu;
3) przechowywanie dokumentacji Zespołu.
§  6. Zespół na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin prac Zespołu określający w szczególności tryb i zasady pracy Zespołu, treść i sposób ogłoszenia informacji o konkursie, a także sposób rozstrzygnięcia konkursu i oceny poszczególnych ofert.
§  7. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Członkowie Zespołu nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
§  8. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie.
§  9. Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 10).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1905).