Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.2) oraz § 1 ust. 6 pkt 2 zarządzenia nr 29 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Mariusz Kubzdyl - przewodniczący Zespołu;
2) Joanna Kownacka-Kacperska - członek Zespołu;
3) Anna Mydlak - członek Zespołu
4) Monika Rostkowska - członek Zespołu;
5) Magdalena Skrzecz - sekretarz Zespołu.
§  2. Zespół rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy z chwilą ogłoszenia wyników postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie projektu ogłoszenia o postępowaniu konkursowym na wybór aktuariusza, zwanego dalej "ogłoszeniem o konkursie" i przedłożenie go Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", celem zatwierdzenia;
2) zamieszczenie ogłoszenia o konkursie:
a) na tablicy informacyjnej w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem",
b) na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa,
c) na stronach internetowych www.mpips.gov.pl;
3) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie;
4) przedłożenie Ministrowi rekomendacji co do wyboru oferty;
5) upowszechnienie informacji o wynikach konkursu przez:
a) umieszczenie na tablicy informacyjnej, w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie,
b) na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa,
c) na stronach internetowych www.mpips.gov.pl.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu określając ich porządek;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;
4) akceptuje sporządzony przez sekretarza Zespołu protokół z posiedzenia Zespołu.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wypełnia upoważniony pisemnie przez przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
§  5. Sekretarz Zespołu odpowiada za:
1) powiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu;
3) przechowywanie dokumentacji Zespołu.
§  6. Zespół na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin prac Zespołu określający w szczególności tryb i zasady pracy Zespołu, a także sposób głosowania, w zakresie oceny poszczególnych ofert.
§  7. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Członkowie Zespołu nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
§  8. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie.
§  9. Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 1, poz. 1).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611, 637, 769, 1342 i 1548.