Powołanie Zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2017.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;
2)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
3)
członkowie:
a)
dwóch przedstawicieli Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
b)
przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,
c)
przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
d)
przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e- Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
e)
przedstawiciel Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Zdrowia,
f)
dwóch przedstawicieli Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia,
g)
przedstawiciel Biura Kadr w Ministerstwie Zdrowia,
h)
trzech przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
i)
przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
j)
przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
2. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3. 
Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji zmian organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia związanych z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie projektowanych w tym zakresie rozwiązań ustawowych.
§  4. 
1. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
kierowanie pracami Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
4)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
powoływanie grup roboczych.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
§  6. 
Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 3, nie później niż z dniem 15 kwietnia 2017 r., po przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, zaakceptowanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorującego wykonywanie zadań przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, sprawozdania zawierającego wyniki pracy Zespołu.
§  7. 
1. 
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży, o których mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).