Powołanie zespołu do opracowania projektu ustawy o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w celu rozpoznawania zagrożeń o charakterze terrorystycznym w zakresie dotyczącym resortu obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.1.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2009 r.

DECYZJA Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu ustawy o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w celu rozpoznawania zagrożeń o charakterze terrorystycznym w zakresie dotyczącym resortu obrony narodowej

Dyżurna Służba Operacyjna

Na podstawie § 1 pkt 1 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), dla zapewnienia skoordynowanego udziału przedstawicieli resortu obrony narodowej w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w celu rozpoznawania zagrożeń o charakterze terrorystycznym - ustala się, co następuje:

1.
Powołuje się zespół do opracowania projektu ustawy o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w celu rozpoznawania zagrożeń o charakterze terrorystycznym w zakresie dotyczącym resortu obrony narodowej, zwany dalej "zespołem".
2.
W skład zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Szef Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zastępcy przewodniczącego:
a)
przedstawiciel Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
b)
przedstawiciel Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3;
3)
sekretarz - przedstawiciel Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
członkowie zespołu - przedstawiciele:
a)
Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,
b)
Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,
c)
Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
d)
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
e)
Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
f)
Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2,
g)
Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6,
h)
Dowódcy Wojsk Specjalnych,
i)
Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,
j)
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
k)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
l)
Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
m)
Szefa Inżynierii Wojskowej,
n)
Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia,
o)
Szefa Zespołu do Spraw Sytuacji Szczególnych,
p)
Dyrektora Wojskowego Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki.
3.
Do zadań zespołu należy w szczególności:
1)
ocena aktualnie funkcjonujących uregulowań w zakresie realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej zadań w ramach obrony przed terroryzmem, a także przygotowywanie propozycji nowych rozwiązań w tym względzie;
2)
reprezentowanie resortu obrony narodowej w pracach powołanego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji międzyresortowego zespołu do opracowania projektu ustawy o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w celu rozpoznawania zagrożeń o charakterze terrorystycznym, zwanego dalej "zespołem międzyresortowym";
3)
przygotowywanie stanowiska resortu obrony narodowej w odniesieniu do propozycji i rozwiązań wypracowanych w ramach prac zespołu międzyresortowego.
4.
W pracach zespołu międzyresortowego uczestniczą osoby wchodzące w skład zespołu, będące przedstawicielami:
a)
Szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
c)
Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
d)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
e)
Dowódcy Wojsk Specjalnych.
5.
W skład delegacji resortu obrony narodowej, uczestniczącej w posiedzeniach zespołu międzyresortowego mogą wchodzić również inne osoby niż wymienione w pkt 4.
6.
Przewodniczący zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia zespołu;
2)
określa zakres prac, a także tryb i ramowy harmonogram działań zespołu;
3)
określa, kto wchodzi dodatkowo w skład delegacji resortu obrony narodowej, uczestniczącej w posiedzeniach zespołu międzyresortowego;
4)
w pracach zespołu uwzględnia zadania do realizacji określone przez zespół międzyresortowy oraz terminy przedsięwzięć wynikające z jego harmonogramu;
5)
może zapraszać, do nieodpłatnego udziału w posiedzeniach zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków zespołu, konsultantów oraz inne osoby, których wiedza będzie przydatna w pracach zespołu, a także zasięgać opinii ekspertów w sprawach będących przedmiotem prac zespołu;
6)
raz na kwartał przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, informacje o pracach zespołu;
7)
jest odpowiedzialny za wykonanie zadań zespołu.
7.
W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego zastępca.
8.
Informacje, o których mowa w pkt 6 ppkt 6 przewodniczący zespołu przesyła do wiadomości dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 2.
9.
Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 2:
1)
prześlą do Szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji, dane swoich przedstawicieli wyznaczonych do składu zespołu, z uwzględnieniem: stopnia, imienia i nazwiska, komórki (jednostki) organizacyjnej, zajmowanego stanowiska służbowego oraz numeru telefonu służbowego;
2)
zapewnią uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach zespołu.
10.
Miejscem pracy zespołu są wydzielone pomieszczenia w kompleksie Rakowiecka 4a w Warszawie.
11.
Szef Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zapewni obsługę organizacyjno-techniczną pracy zespołu.
12.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.